Son Güncelleme Tarihi 01.06.2003
 

 

Mahkeme Kararı:

 

 

TC. YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ

Esas: 2002/6193

Karar: 2002/5609

Tarih: 23.09.2002

 

ÖZET: “Basılı eserin sahibi veya yayınlatanın tüzel kişi olduğu hallerde, sorumluluğun tüzel kişiye ait olacağı belirtilmiş ise de, 3445 sayılı Kanun ile TCK.nun 426/2. maddesinin de değiştirilerek müstehcenlik suçunun mevkutelerle işlenmesi durumunda sahiplerine ve sorumlu müdürlerine maddede yazılı ağır para cezası uygulanacağı kabul edilerek Basın Yasasının 16. maddesinde yer alan kurala istisna getirilmiştir”.

 

Parg. 1.    Müstehcen neşriyat yapmak suçunun sanıklarından A..D...’nın TCK.nun 426/2. maddesi uyarınca 1.867.590.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 4.12.1997 tarih ve E. 1996/344, K. 1997/1638 sayılı kararının tüm dosya kapsamına göre, Tempo isimli derginin 14.2.1996 tarih ve 7 sayılı nüshasında müstehcen neşriyat yapıldığının kabul edilmek suretiyle hakkında mahkumiyet kararı verilen sanığın anılan derginin sahibi olduğu ve 5680 sayılı Basın Kanunu’nun basın yoluyla işlenen suçlardan dolayı ceza sorumluluğunu düzenleyen 16. maddesinin 1. bendi hükmü uyarınca mevkutelerle işlenen suçlardan dolayı sorumluluğun, suçu vücuda getiren yazıyı veya haberi yazan, resmi veya karikatürü yapan kimse ile beraber mevkutenin ilgili sorumlu müdürüne ait bulunduğu gözetilmeden, yazılı olduğu şekilde mahkumiyet kararı verilmiş olunmasında isabet görülemediğinden bahisle CMUK.nun 343. maddesi gereğince bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 7.8.2002 gün ve 34618 sayılı yazılı emrine atfen C. Başsavcılığından tebliğ name ile daireye ihbar ve dava evrakı birlikte tevdi kılınmakla gereği düşünüldü:

Parg. 2.    5680 sayılı Basın Yasasının 16. maddesinde dönemsel yayınlarla işlenen suçlarda sorumluluğun yazıyı veya haberi yazan veya resmi ya da karikatürü yapan kimse ile beraber bu mevkutenin sorumlu müdürüne ait olduğu ve 26.5.1988 tarihinde yürürlüğe giren 3445 sayılı Kanun ile Basın Yasası’nın 16. maddesine eklenen son fıkrada kanunların basılı eserin sahip veya yayınlatanını cezai veya hukuki bakımdan sorumlu kıldığı hallerde basılı eserin sahip veya yayınlatanını cezai veya hukuki bakımdan sorumlu kıldığı hallerde, basılı eserin sahibi veya yayınlatanı tüzel kişi olduğu takdirde sorumluluğun tüzel kişiye ait olacağı belirtilmiş ise de, 3445 sayılı Kanun ile TCK.nun 426/2. maddesinin de değiştirilerek müstehcenlik suçunun mevkutelerle işlenmesi durumunda sahiplerine ve sorumlu müdürlerine maddede yazılı ağır para cezası uygulanacağı kabul edilerek Basın Yasasının 16. maddesinde yer alan kurala istisna getirildiği, TCK.nun 427. maddesinin de bu yönde olduğu bu itibarla müstehcen içerikli dergi yayınlamak suçundan sahibini de sorumlu tutan mahkeme kararında yasaya aykırı yön bulunmadığı anlaşıldığından Adalet Bakanlığının yazılı emrine müsteniden düzenlenen B.Savcılığının tebliğ namedeki Bozma isteğinin (REDDİNE), 23.9.2002 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.