Son Güncelleme Tarihi 01.12.2002
 

 

 

Yargı Kararı:

 

 


 

T.C

YARGITAY

5.CEZA DAİRESİ

YARGITAY İLAMI

 

 

ESAS   NO:2002/6200


KARAR NO:2002/5567

TEBBLiG.NO:YE/2002-132253


 

 

Parg. 1.            Hükümlü G... M....'m, TCK.nun 17. maddesi uyarınca şartla salıverilme kararı geri alınan 5.1.1997 ile 26.9.2003 tarihleri arasındaki 6 yıl 264 gün bakiye cezasının ve Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 19.6.1998 gün ve 1997/113-103 sayılı kararı kapsamındaki 20 yıl ağır hapis cezasının yerine getirilmesinde, şart1a tahliye talebinin reddine, şartla salıverilme tarihinin 28.9.2009 olarak kabulünü ilişkin, Çorum Ağır Ceza Mahkemesinin 15.5.2002 gün ve 2002/233 Müt. sayılı kararına vaki itirazın kısmen kabul, kısmen reddi ile tahliye talebine ilişkin itirazın reddine, aynen infaz edilecek ceza ile alıkoyma suçundan verilen 5 yıllık cezanın 4616 Sayılı Kanundan yararlandırılması  suretiyle  müdddetname  tanzimine  dair,  Sungurlu  Ağır  Ceza Mahkemesinin 31.5.2002 gün ve 2002/207 D.İş. sayılı kararın tüm dosya kapsamına göre 4616 Sayılı Kanunun bazı hükümlerinin Anayasa Mahkemesince iptali nedeniyle yeniden yapılan düzenlemeleri içeren ve 23.5.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4758 Sayılı Kanun hükmüne, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 5.2.2002 gün ve 2002/6-43-151 sayılı kararına nazaran, şartla salıvermenin geri alınmasına sebebiyet veren ırza geçmek ve alıkoymak 5u91ar'n1n aynı tarihte işlenmesi ve ırza geçme suçunun 4616 Sayılı Kanunun 1. maddesinin 5. bendi kapsamında sayılan suçlardan olması sebebiyle, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun anılan kararında da belirtildiği üzere gerek şartla salıvermeye esas, gerekse şartla salıvermenin geri alınmasına konu suçların her ikisinin birden süre ve diğer koşullar  yönünden 4616 Sayılı Kanun kapsamında bulunması halinde anılan Kanundan yararlanabileceğinin belirtilmesi karşısında, alıkoyma suçundan verilen 5 yıl ağır hapis cezasının 4616 Sayılı Kanundan istifade ettirilmesi suretiyle, şartla salıvermenin geri alınmasına sebebiyet veren ırza geçme suçundan verilen cezanın ve geri alınan bakiye cezanın tabi oldukları infaz hükümleri gereğince aynen infazlarına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde gerekçe ile itirazın kısmen kabulüne karar verilmesinde isabet görülemediğinden bahisle CMUK.nun 343. maddesi gereğince bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 16.8.2002 gün ve 34558 sayılı yazılı emrine atfen C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye ihbar ve dava evrakı birlikte tevdi kılınmakla gereği düşünüldü:

 

Parg. 2.            C.G.K.nun 5.2.2002 gün 2002/6-41-155 sayılı kararlarında da belirtildiği üzere geriye alınan bakiye cezaya 4616 Sayılı Yasa Hükümlerinin uygulanabilmesi için gerek şartlı salıverilmeye esas gerekse şartla salıverilmenin geri alınmasına konu olan suçların her ikisinin birden süre ve diğer koşullar yönünden 4616 Sayılı Yaşanın kapsamında bulunması gerekir.
 

 

Parg. 3.            Dosya konusu olayda muhtelif hırsızlık suçlarından içtimaen 6 yıl 33 ay 10 gün hapis cezasına hükümlü G.... M.... 'ın 3713 Sayılı Yasa hükümleri ile şartla tahliyesine karar verilmesinden sonra deneme suresi içinde 5.1.1997 tarihinde zorla ırza geçme ve zorla alıkoyma suçlarını işlemesi nedeniyle Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 19.6.1998 gün 1997/113-1998/103 sayılı kararı ile TCY.nın 414/2, 418/2. maddeleri uygulanarak 15 yıl, 430/1. maddesi uyarınca 5 yıl olmak üzere içtimaen 20 yıl ağır hapsine karar  verilmiş, deneme süresi içinde suç işlemesi nedeniylede Fatih 2. As1iye Ceza Mahkemesinin 14.4.1999 gün 1999/45 sayılı kararı ile şartla salıverilme kararı geri alınarak bakiye cezanın aynen infazına verilmiştir. Hükümlünün 4616 Sayılı Yasadan yararlandırılma ve tahliye talebi Çorum Ağır Ceza Mahkemesinin 15.5.2002 gün 2002/233-Müt. sayılı kararı ile reddedilmiş ve şartla salıverilme tarihi 28.9.2009 olarak tespit edilmiştir. Bu karara karşı yapılan itiraz  üzerine Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesinin 31 .5.20ü gün 2002/207 D.İş. sayılı kararı ile itiraz kabul edilerek şartla tahliyenin geri alınması ile infazı gereken 6 yıl 264 gün  bakiye cezaya 4616 Sayılı Yasanın  1/2  maddeleri  uygulanarak  hükümlü  hakkında  yeniden  tebliğname düzenlemesine karar verilmiştir.

 

Parg. 4.            Oysa hükümlünün deneme süresi içinde işlediği zorla ırza geçme suçunu işlemesinden dolayı hakkında uygulanan TCY.nın 414/2, 418/2. maddeleri 4616 Sayılı Yasanın 1. madde 5/a bendinde yer almakta olup yasanın kapsamı dışındadır. Bu nedenle geri alman bakiye ceza yönünden 4616 Sayılı Yasa hükümlerinin uygulanabilmesi için gerek şartla salıverilmeye esas olan gerekse şartlı salıverilmenin geri alınmasına konu olan suçların her ikisinin birden süre ve diğer koşul1ar yönünden 4616 Sayılı Yasa kapsamında  bulunma  gerekliliği  somut  olayda  gerçekleşmemiştir.  Bu  nedenle hükümlünün aynen çektirilmesine karar verilen bakiye cezasına 4616 Sayılı Yasanın 1/2 maddesinin uygulamasına olanak bulunmamaktadır.

Parg. 5.            Bu itibarla yazılı emre dayanan bozma nedeni yerinde olup Çorum Ağır Ceza Mahkemesinin kararına yapılan itirazın reddi yerine kısmen kabulüne karar veren Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesinin 31.5.2002 gün 2002/207-D.İş. sayılı kararının CMUK.nun  343.  maddesi  uyarınca  (BOZULMASINA),  dosyanın  mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 23.9.2002 günü oybirliğiyle karar verildi.