Son Güncelleme Tarihi 02.04.2006
 
NİSAN 2006-SAYI 50

 

Mevzuat

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU TASARISI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,  Kuruluş, Tanımlar ve Görevler

 

Amaç ve kuruluş

Madde 1- Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin hususları düzenlemektir.

 

Bu Kanun ile Kuruma görev ve yetki veren diğer kanunların hükümlerini uygulamak üzere; kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tabi Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşudur. Kurumun merkezi Ankara’dadır.

 

Kurum, Sayıştay’ın denetimine tabidir.

 

Tanımlar

Madde 2- Bu Kanunda geçen;

a) Bakanlık                   : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Bakan                      : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

c) Kurum                      : Sosyal Güvenlik Kurumunu,

ç) Kurul                        : Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunu,

d) Yönetim Kurulu        : Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunu,

e) Başkanlık                 : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

f) Başkan                      : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

g) Genel müdürler         : Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü,

 

ifade eder.

 

Kurumun amacı ve görevleri

Madde 3- Kurumun temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir.

 

Kurumun görevleri şunlardır:

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikalarını, yıllık uygulama programlarını ve hükümet programını dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

b) Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek ve haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak,

c) Kurumda bilgiye dayalı yönetim sistemini kurarak sürekli geliştirmek,

ç) Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarını yürütmek, 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle işbirliği yapmak, her türlü dış ilişkileri, ikili ve çok taraflı andlaşma müzakerelerini yürütmek, usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası andlaşmaları uygulamak,

d) Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

e) Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmak.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kurumun Organları ve Görevleri

 

Kurumun organları

Madde 4- Kurum aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu,

b) Yönetim Kurulu,

c) Başkanlık.

 

Kurumun teşkilat yapısı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

 

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun teşkili, görevleri ve toplanması

Madde 5- Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya Bakanlık Müsteşarının başkanlığında;

a) İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından en az genel müdür düzeyinde görevlendirilecek birer temsilci, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü ile Özürlüler İdaresi Başkanından,

b) Sayıştay Başkanlığınca görevlendirilecek bir temsilci ile iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında Bakan tarafından belirlenecek öğretim üyesinden,

c) Başkan, genel müdürler, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı ile Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanından,

ç) İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonları ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Kurumdan aylık veya gelir almakta olanları temsil eden ve üye sayıları en fazla olan ilk iki kuruluş, Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği başkanlarından,

oluşur.

 

Kurulun görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenlik politikaları ve bunların uygulamaları hakkında görüş ve önerilerde bulunmak,

b) Kurumun bütçe ve bilânçolarını, faaliyet raporlarını, performans programlarını, orta ve uzun vadeli gelir-gider dengesini, sigorta kolları itibarıyla yapılan en son aktüeryal hesap sonuçlarını değerlendirerek görüş oluşturmak,

c) Kurumun performans programlarında yer alan hedefleri ile sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki dönemin performans hedeflerine ilişkin görüş oluşturmak,

ç) Yönetim Kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerini seçmek.

 

Kurul yılda bir kez toplanır. Toplantı tarihi ve gündem en geç bir ay öncesinden ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Kurul, gerekli görüldüğünde Bakan veya üye tam sayısının üçte biri tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa bir ay sonra yapılacak ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

 


Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinden seçimle gelecekleri belirlemek amacıyla üç yılda bir seçim yapar. Bu amaçla;

a) En fazla üyeye sahip ilk üç işveren sendikası konfederasyonları tarafından üye işveren sendikalarına bağlı işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısıyla orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,

b) En fazla üyeye sahip ilk üç işçi sendikası konfederasyonları tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,

c) En fazla üyeye sahip ilk üç kamu görevlileri sendikası konfederasyonları tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,

ç) Kendi nam ve hesabına çalışanları temsilen kanunla kurulu en üst meslek kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,

d) Kurumdan aylık veya gelir almakta olanları temsilen en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,

oluşan üyeler Bakanlığa bildirilir.

 

Dördüncü fıkranın; (a) bendinde sayılan temsilciler kendi aralarından Yönetim Kurulu işveren temsilcisini, (b) bendinde sayılan temsilciler kendi aralarından Yönetim Kurulu işçi temsilcisini, (c) bendinde sayılan temsilciler kendi aralarından Yönetim Kurulu kamu görevlileri temsilcisini, (d) bendinde sayılan temsilciler kendi aralarından Yönetim Kurulu kendi nam ve hesabına çalışanlar temsilcisini, (e) bendinde sayılan temsilciler kendi aralarından Yönetim Kurulu gelir ve aylık alanlar temsilcisini, birer asıl ve birer yedek üye olarak seçerler. Seçim gizli oy, açık tasnif usulüne göre yapılır ve oy çokluğu ile karar verilir. Seçimler Bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlık Müsteşarının başkanlığında yapılır.

 

Kurulun sekreterya işlemleri Başkanlık tarafından yerine getirilir. Kurulun çalışmaları için yapılacak giderler Kurum bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

 

Kurulun toplanmasına, çalışmasına, temsilcilerin görevlendirilmesine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Kurumun önerisi üzerine Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

Yönetim Kurulunun teşkili ve üyeleri

Madde 6- Yönetim Kurulu;

a) Başkan,

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen Bakan tarafından atanan bir üye,

c) Maliye Bakanlığını temsilen Maliye Bakanı tarafından atanan bir üye,

ç) Sağlık Bakanlığını temsilen Sağlık Bakanı tarafından atanan bir üye,

d) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını temsilen bağlı olduğu Bakan tarafından   
  atanan bir üye,

e) Hazine Müsteşarlığını temsilen bağlı olduğu Bakan tarafından atanan bir üye,

f) İşverenleri temsilen seçilecek bir üye,

g) İşçileri temsilen seçilecek bir üye,

ğ) Kamu görevlilerini temsilen seçilecek bir üye,

h) Kendi nam ve hesabına çalışanları temsilen seçilecek bir üye,

ı) Kurumdan gelir veya aylık alanları temsilen seçilecek bir üye,

 

olmak üzere 11 üyeden teşekkül eder. Başkan, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından birini İkinci Başkan olarak seçer.


 

Yönetim Kurulu en az iki haftada bir defa ve asgari altı üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gerekli görüldüğünde Başkanın veya beş üyenin talebi ile Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

 

Başkan dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Mazeretsiz olarak; arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam altı toplantıya katılmayanlar, Yönetim Kurulu üyeliğine atanma ya da seçilme şartlarını yitirenler ile atandıktan veya seçildikten sonra bu şartları taşımadığı anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer. Seçilen üyelerden herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerleri, yedek üyeler tarafından doldurulur. Bu şekilde göreve gelen üyeler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlar. Süreleri biten üyeler yeni üyeler atanıncaya veya seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. Atanan üyelerden herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerlerine en geç bir ay içinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir atama yapılır.

 

Yönetim Kurulu üyeliğine atanacak veya seçileceklerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde sayılan şartları taşımaları gerekir. Atama ile gelen Yönetim Kurulu üyeleri için ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan şekilde en az on iki yıl çalışmış olması ve en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları şartı aranır.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde öngörülen suçlarla ilgili olarak haklarında ceza davası açılan üyelerden görevi başında kalması sakıncalı görülenler, Bakan tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılabilir. Görevden uzaklaştırılan üyeler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Bu şekilde geçici olarak boşalan üyeliklere, tedbiren görevden uzaklaştırılan üye göreve dönünceye ve her halükârda söz konusu üyenin üyelik süresini geçmemek üzere seçimle gelen üyeler yerine yedek üyelerden doldurulur, atama ile gelen üyelerin yerine ise yeni atama yapılır.

 

Yönetim Kurulunun görevleri

Madde 7- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kurum bütçesini, bilânçosunu, gelir gider tablolarını, Kurum bütçesindeki bölümler içinde aktarmaları, bu bölümler arasındaki ek ve olağanüstü ödenek tekliflerini karara bağlamak,

b) Kurumun sigorta kolları itibarıyla hazırlanacak aktüeryal hesaplarına ilişkin raporları değerlendirerek finansman dengesinin üçer aylık ve yıllık gerçekleşmelerini izlemek, alınması gereken tedbirleri kararlaştırmak,

c) Kurumca çıkarılacak yönetmelikleri karara bağlamak,

ç) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılmak üzere bedeli bir milyon Yeni Türk Lirasından fazla olan; kiralama, kiraya verme, satış, alım, devir, takas, inşaat, taşınmazların ferağı, yapım ve diğer işlere ilişkin sözleşmeler hakkında karar vermek,

d) Kurum personeline ödenecek ek ödeme, ikramiye ve fazla mesai ücretine ilişkin usul ve esasları belirlemek,


e) Kurum için takibinde yarar görülmeyen hallerde; yılı merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen miktara kadar olan dava ve icra takiplerinden sarfınazar veya feragat edilmesi ile bunlara ait meblağın terkini hususunda karar vermek, Kurumun leh ve aleyhindeki dava ve takiplerin sulh yolu ile çözümlenmesine karar vermek,

f) Kurumun performans hedef, gösterge ve programı ile hizmet kalite standartlarını karara bağlamak,

g) Her yıl için, prim borcu kamuoyuna açıklanacak işverenlerin belirlenmesine esas olmak üzere asgari borç tutarını belirlemek,

ğ) Kurum alacaklarının tahsilat işlemleri ile diğer kanunlarla tahakkuk ve tahsilat yetkisi Kuruma verilen alacakların icra ve tahsilât işlemlerinin, kısmen veya tamamen kamu gelirlerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden hizmet almak suretiyle gerçekleştirilmesine karar vererek Bakan onayına sunmak,

h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

 

Yönetim Kurulunun toplanması ile çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunun önerisi ve Bakanın onayı ile çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başkanlık Teşkilatı

 

Teşkilat

Madde 8- Başkanlık teşkilatı merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.

 

Merkez teşkilatı

Madde 9- Başkanlık merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden meydana gelir.

 

Başkan

Madde 10- Başkanlığın en üst amiri olan Başkan, Başkanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Bakana karşı sorumlu olup aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:

a) Kurumu Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetir.

b) Kurumun görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirir, bunlara uygun yıllık amaç ve hedefler oluşturur, performans ölçütleri belirler, Başkanlığın bütçesini hazırlar, gerekli yasal ve idari düzenleme çalışmalarını yapar. Belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine eder, izler ve değerlendirir.

c) Kurumun faaliyetlerini ve işlemlerini denetler, yönetim sistemlerini gözden geçirir, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetir ve yönetimin geliştirilmesini sağlar.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar.

d) Adlî ve idarî makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil eder.

e) Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik kuralları belirleyerek personele ve Kurumun ilişkili olduğu taraflara duyurur ve personelin bu kurallara uygun hareket etmesini sağlar.

f) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılmak üzere bedeli bir milyon Yeni Türk Lirasına kadar olan; kiralama, kiraya verme, satış, alım, devir, takas, inşaat, taşınmazların ferağı, yapım ve diğer işlere ilişkin sözleşmeler hakkında karar verir, ihale ve komisyon kararlarını onaylar, bir milyon Yeni Türk Lirasının üzerinde olanlar için Yönetim Kuruluna öneride bulunur ve kendi limitleri dâhilinde merkez ve taşra teşkilatının harcama sınırlarını belirler.

g) Ödeme tarihi altı aydan daha uzun süre gecikmiş ve Yönetim Kurulu tarafından her yıl için belirlenecek tutardan daha fazla prim borcu olan işverenleri her yıl kamuoyuna açıklar.

ğ) Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

 

Başkan yardımcıları

Madde 11- Başkana yardımcı olmak üzere üç başkan yardımcısı atanabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

 

Ana hizmet birimleri

Madde 12- Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü,

b) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü,

c) Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü,

ç) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü,

d) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

e) Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı.

 

Her bir genel müdürlük bünyesinde Yönetim Kurulu kararı ile en fazla 8 adet daire başkanlığı kurulabilir.

 

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Madde 13- Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenlik kanunlarında genel sağlık sigortası ve primsiz ödemeler dışındaki konularda verilen görevleri yapmak,

b) Kurumun tahsil edilemeyen prim ve diğer alacaklarını gecikme süresi ve miktarına göre sınıflandırarak takibine öncelik vermek, süresi içerisinde tahsil edilemeyen prim ve diğer alacaklar ile ilgili olarak borçlular hakkında gerekli idari ve icra takibatı yapmak,

c) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereği tahsil edilmesi gereken işsizlik sigortası primlerinin tahakkuk, tahsil ve takip işlemlerini yapmak,

ç) Yönetim Kurulunca gerekli görülen durumlarda süresinde ödenmeyen Kurum alacaklarının tahsilat işlemleri ile diğer kanunlarla tahakkuk ve tahsilat yetkisi Kuruma verilen alacakların icra ve tahsilât işlemlerini, yapılacak protokoller çerçevesinde kısmen veya tamamen kamu gelirlerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden hizmet almak suretiyle gerçekleştirmek,

d) Kapsamda olduğu halde tescili yapılmayan sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının ve işyerlerinin işlemlerini resen sonuçlandırmak, kayıt dışı çalışmanın önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ve her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü konusunda işbirliği yapmak, projeler oluşturmak, geliştirmek ve uygulamak,

e) Sigortalıları, hak sahiplerini ve işverenleri sosyal güvenlik mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim araçları ile bilgilendirmek,

f) Kurum için yarar görülmeyen hallerde icra takiplerinden vazgeçilmesi, bunlara ait alacakların terkini, Kurum lehinde ve aleyhinde açılmış icra takiplerinin uzlaşma veya tahkim yolu ile çözümü hakkında Yönetim Kuruluna görüş ve öneride bulunmak,

g) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek,

ğ) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Madde 14- Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenlik kanunlarında genel sağlık sigortası ile ilgili konularda verilen görevleri yapmak,

b) Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerinin hastalıklardan korunması amacıyla ilgili kamu idareleriyle kişisel koruyucu sağlık hizmetleri politikalarının tespitine ve etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamak,

c) Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerini ve işverenleri genel sağlık sigortası mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim araçları ile bilgilendirmek,

ç) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek,

d) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü

Madde 15- Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenlik kanunlarında primsiz ödemelere ilişkin konularda verilen görevleri yapmak,

b) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanun, 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Kanun, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun, 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Kanun, 11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Kanun, 16/12/1960 tarihli ve 168 sayılı Kanun hükümleri ile yılı bütçe kanunlarına ekli cetvellerde ve 2330 sayılı Kanuna atıfta bulunan diğer kanun hükümlerine göre bedeli Hazine tarafından karşılanmak suretiyle kaldırılan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılması gereken tazminat ve yardım işlemleri ile bu kanunlar kapsamında bulunan er, erbaş ve sivil görevlilere yönelik aylık ve diğer ödemeleri yapmak,

c) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek,

ç) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

Madde 16- Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenlik merkezleri aracılığı ile Kurumun gerçek ve tüzel kişilere yönelik hizmet sunumunun kesintisiz olarak yerine getirilmesini sağlamak,

b) Hizmet sunumuna ilişkin konularda Kurum performansının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili birimler ile birlikte iş süreçlerini belirlemek, yürütülen işlerle ilgili verileri toplamak, analiz etmek, elde ettiği sonuçları ilgili birimlerle paylaşarak iş süreçlerini geliştirmek,

c) Taşra teşkilâtı birimlerinin kurulması ve kapatılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Kurum merkez ve taşra teşkilatının her türlü bilişim hizmetlerini yürütmek,

d) Sosyal güvenlik veri tabanını oluşturmak, diğer kamu idarelerinin veri tabanları ile entegrasyonunu sağlamak, sosyal güvenlik veri tabanı bilgilerinin güncelliğini sağlamak ve Kurum faaliyetlerinin etkililiğini artıracak şekilde kullanıma sunmak,

e) Kurum için gerekli yazılım ve donanım alt yapılarını planlamak, geliştirmek, kurmak, işletmek, yenilemek, bu alt yapıların güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri almak,

f) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek,

g) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.


 

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

Madde 17- Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı sigortalı çalıştırılması ve sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerinin faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgari işçilik tutarını tespit etmek,

e) Yıl boyunca denetçiler tarafından düzenlenen raporların sonuçlarını değerlendirmek, raporlar hakkında istatistikî bilgiler ile birlikte uygulamadaki sorunlara ve yapılması gereken mevzuat değişikliklerine ilişkin öneriler sunmak,

f) Denetçiler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

g) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

Madde 18- Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurumun nakit ve benzeri varlıklarını finansal araçlar vasıtasıyla değerlendirmek,

b) Demografik ve finansman yönünden kısa, orta ve uzun vadeli aktüeryal esaslara göre projeksiyonlar yapmak, finansman, aktüerya ve fon yönetimi ile ilgili her türlü istatistiki bilgiyi derlemek, bu bilgileri değerlendirerek sonuçlarını ilgili birimlere bildirmek,

c) Tahsilat ve ödemelerin hızlı, güvenli ve düşük maliyetli şekilde yapılması hususunda banka ve diğer finansal kuruluşlarla protokol yapmak,

ç) Finansman kaynakları ile yapılmakta olan ödemelerden yararlanma şartları ve yardım tutarları arasındaki ilişkiyi inceleyerek teknik bilânçoyu hazırlamak,

d) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Danışma Birimleri

 

Danışma birimleri

Madde 19- Başkanlığın danışma birimleri şunlardır:

a) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

b) Hukuk Müşavirliği,

c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

 

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Madde 20- Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı, 31 inci maddede belirtilen komisyon tarafından belirlenen finansal hedefler ve Kurul kararları çerçevesinde, sosyoekonomik verileri de dikkate alarak Kurumun orta ve uzun vadeli sosyal güvenlik strateji ve politikalarını hazırlamak, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

b) Kurumun görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

c) Kurumun bütçesini stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlamak, Kurumun faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

ç) Kurumun yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak,

d) Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,

e) Kurumun görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, alınması gerekli önlemleri önermek, Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve hizmet alan kişilerin tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

f) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde mali hizmetler birimine verilen görevleri yerine getirmek,

g) Kurumun çalışma konuları ile ilgili bilimsel yayınları takip ve teşvik etmek,

ğ) Kurumda yapılacak yeni düzenlemeler ve ihdas edilecek birimler için düzenleyici etki analizi yapmak,

h) Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarını yürütmek, uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle işbirliği yapmak, her türlü dış ilişkileri, ikili ve çok taraflı andlaşma müzakerelerini yürütmek,

ı) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Kurumun faaliyet raporunu ve istatistik yıllığını hazırlamak,

i) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Kurum bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Kurum faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

j) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

k) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,

l) Kuruma bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen tahsilat yetkisini yürütmek, bu amaçla Kurum tahsilâtlarını ve ödemelerini yapmak,

m) Kurumun muhasebe hizmetlerini yapmak,

n) Kurumun yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

o) Kurumun diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

ö) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

p) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,

r) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde Yönetim Kurulu kararı ile en fazla 4 adet daire başkanlığı kurulabilir.

 

Hukuk Müşavirliği

Madde 21- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak, Kurum, Kurum birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik, diğer mevzuat ve tip sözleşme taslakları ile diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmek,

b) Kurumun menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) Kurumun taraf olduğu davalarda Başkanlığı temsil etmek veya Başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaların vekâlet akdine dayanılarak çalıştırılacak sözleşmeli avukatlarca takip edilmesini ve bunların koordinasyonunu sağlamak,

ç) Kurum tarafından talep edilen hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

d) İhtilaflı konuları analiz ederek Kurumun taraf olduğu anlaşmazlıkları en aza indirecek tedbirlere ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak,

e) Kurum için yarar görülmeyen hallerde dava ve kovuşturmalardan vazgeçilmesi, kanun yollarına başvurulmaması, bunlara ait alacakların terkini, Kurum lehinde ve aleyhinde açılmış dava ve kovuşturmaların uzlaşma veya tahkim yolu ile çözümü hakkında görüş bildirmek,

f) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Madde 22- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,

b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

c) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Yardımcı Hizmet Birimleri

 

Yardımcı hizmet birimleri

Madde 23- Kurumun yardımcı hizmet birimleri şunlardır:

a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı,

b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

 

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Madde 24- İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurumun insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak,

b) Kurum personelinin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

c) Kurum teşkilatının eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

ç) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Madde 25- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü yapma, yaptırma, satma, satınalma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri her türlü idari ve mali hizmetleri yürütmek,

b) Taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak,

c) Kurum sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek,

ç) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Taşra Teşkilatı

 

Taşra teşkilatı

Madde 26- Başkanlığın taşra teşkilatı; her ilde kurulan  sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine bağlı olarak kurulacak sosyal güvenlik merkezlerinden oluşur.

 

İl ve ilçelerde nüfus, sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sayısı, işyeri sayısı, işlem yoğunluğu ve belirlenecek diğer kriterler doğrultusunda yeteri kadar sosyal güvenlik merkezi kurulabilir ve kaldırılabilir.

 

Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri ikinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun olarak usul ve esasları yönetmelikle belirlenmek üzere dört kategoriye ayrılır.

 

Taşra teşkilatının çalışmasında temel ilke, tek nokta hizmet anlayışına uygun şekilde gerçek ve tüzel kişilerin Kurumla ilgili tüm işlemlerini başvurdukları sosyal güvenlik merkezinde sonuçlandırmasıdır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Personele İlişkin Hükümler

 

Personelin statüsü, ücret ve mali haklar

Madde 27- Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür. Kurumun kadrolu memurları hakkında sosyal güvenlikleri bakımından 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Kurumun merkez ve taşra teşkilatında fiilen çalışan Kurumun kadrolu personeli ile kadrosu başka kamu kuruluşlarında olup, Kurumda fiilen çalışan uzman tabip, tabip ve eczacılara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200’ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılır. Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personele yapılacak ek ödemenin tavanı % 700 olarak uygulanır. Ancak, serbest çalışan sağlık personeline ödenecek ek ödeme oranı % 200’ü geçemez. Yapılacak ek ödemelerden damga vergisi hariç, herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Görev yapılan birim ve iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, personelin sınıfı, kadro unvanı, derecesi ve atanma biçimi, serbest çalışıp çalışmadığı gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak ek ödeme tutarları ile ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar Yönetim Kurulunun teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, Bakan tarafından belirlenir. Yapılacak ek ödemenin toplam tutarı 32 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan katılım payları ile (d) bendinde sayılan gelirlerin toplamının % 80’ini aşamaz.

 

Kurumun memur statüsündeki kadrolu personeline asgari ücretten az olmamak üzere, kendi aylıkları (ek gösterge dahil) tutarında her yıl iki ikramiye verilebilir.

 

Fazla çalışma gerektiren her türlü Kurum işleri için çalışma saatleri dışında görevlendirilecek, fiilen çalışan personele (işçiler hariç) ayda 50 saati geçmemek üzere ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen ücret karşılığında, Yönetim Kurulunca belirlenecek esas ve usullere göre fazla çalışma yaptırılabilir.  Zorunlu hallerde bu süre %50 artırılabilir.

 

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerinin faydalandığı mali haklardan faydalandırılırlar.

 

Özel bir uzmanlık gerektiren ve geçici nitelikteki hizmetlerde sözleşmeli olarak yerli veya yabancı uzman çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak olan uzmanlara yapılacak ödemeler ile çalışma usûl ve esasları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

 

Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyeleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile  6245 sayılı Harcırah Kanununa tabidir.

 

Kurum lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin; hukuk müşavirlerine, avukatlara ve dava ve icra takibi işlerinde fiilen görev yapan diğer personele dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

 

Kadrolar ve atama

Madde 28- Kurum kadrolarının tespiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabidir.

 

Kurum merkez ve taşra teşkilatı kadroları ve sayıları ekli (1) ve (2) sayılı listelerde gösterilmiştir.

 

Başkan, başkan yardımcısı, genel müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Daire Başkanı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanının ataması müşterek kararname ile bunların dışında kalan personelin atanması Başkan tarafından yapılır.

 

Üçüncü fıkrada sayılan kadrolar ile daire başkanı, sosyal güvenlik il müdürü, sosyal güvenlik il müdür yardımcısı ve sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrolarına atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentleri ile aynı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlara ilave olarak; en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinde veya sosyal hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak şartları aranır.

 

Sosyal güvenlik il müdürlükleri bünyesinde kontrol memuru çalıştırılabilir. Kontrol memuru kadrosuna yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartlar ile 28 inci maddenin dördüncü fıkrasında sayılan yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, Kurumda en az üç yıl görev yapmış olmak ve açılacak yeterlik sınavında başarılı olmak şartları aranır.

 

 

Sosyal Güvenlik Uzmanı, Sosyal Güvenlik Denetçisi ve bunların yardımcıları

Madde 29- Kurumda sosyal güvenlik uzman yardımcısı ve sosyal güvenlik denetçi yardımcısı kadrolarına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ilave olarak;

a) 28 inci maddenin dördüncü fıkrasında sayılan yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Mesleki ve yabancı dil konularında yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak,

c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,

şartları aranır.

 

Birinci fıkraya göre sosyal güvenlik uzman yardımcısı veya sosyal güvenlik denetçi yardımcısı olarak atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak, olumlu sicil almak ve Kurumca belirlenen konuda tez hazırlamak kaydıyla, açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde belge ibraz etmeleri hâlinde, “Sosyal Güvenlik Uzmanı”, veya “Sosyal Güvenlik Denetçisi” kadrolarına atanırlar.

 

Yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler veya yabancı dil belgesini ibraz edemeyenlere bir yıl içinde bir hak daha verilir. Bu süre sonunda da yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler veya yabancı dil belgesini ibraz edemeyenler, durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

 

Sosyal güvenlik uzman yardımcılarının ve sosyal güvenlik denetçi yardımcılarının seçilme, tez hazırlama, yeterlik sınavları ile diğer konulara ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

 

Performans yönetimi

Madde 30- Kurumun hizmet sunmakla görevli olduğu gerçek ve tüzel kişilere yönelik temel hizmetlerin sonuçlandırılmasına ilişkin süre ve prosedür önceden tespit ve ilan edilir. Bu süre ve prosedürler, Kurum ve personelin performans kriterleri arasında yer alır.

 

Kurumsal performans hedeflerinin Kurum birimlerine uyarlanması ve bunun hayata geçirilebilmesi için bireysel hedeflere dönüştürülmesine ilişkin usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Mali Hükümler

 

Kurumun finansal hedeflerinin belirlenmesi ve izlenmesi

Madde 31- Kurum, merkezi yönetim bütçesinden kendisine ayrılan yıllık sosyal sigortalar, genel sağlık sigortası ile primsiz ödemelere ilişkin ayrı ayrı olmak üzere transfer tutarını, üç yıllık transfer projeksiyonunu ve uzun dönemli emeklilik ve genel sağlık sigortası finansman hedeflerini gerçekleştirmekle görevlidir. Finansman hedefleri, her yıl en geç Ekim ayında bir sonraki yıl uygulanmak üzere Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Bakanın başkanlığında, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine müsteşarları ile Başkanın katılımıyla oluşan Komisyon tarafından belirlenir ve Komisyon kararları Resmi Gazetede yayımlanır. Bakan gerekli gördüğünde  hedeflerin revize edilmesini görüşmek üzere Komisyonu toplantıya çağırabilir.

 

Kurum, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, mevzuat değişikliği önerilerini Bakanlığa sunmak, yetki alanına girmeyen hususlarda ise ilgili kurumlarca alınması gereken tedbirleri gerekçeleri ile birlikte Bakanlığa önermekle yükümlüdür. Diğer kamu idareleri, Kurumun finansman hedeflerinin gerçekleştirilmesini doğrudan etkileyecek düzenlemeler ve uygulamalar konusunda Kurumun görüşünü almak zorundadır.

 

Başkan, belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine yönelik alınan ve planlanan tedbirleri, elde edilen sonuçları ve diğer kamu idarelerinden yapılan önerileri ve sonuçlarını içeren bir raporu altı aylık dönemler halinde Bakanlar Kuruluna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna sözlü ve yazılı olarak sunar.

 

Kurum, belirlenen hedeflere ilan edilen sürelerde ulaşılamaması ya da ulaşılamama olasılığının ortaya çıkması halinde, nedenlerini ve alınması gereken önlemleri Bakanlığa yazılı olarak bildirir ve kamuoyuna açıklar.

 

Kurumun gelirleri ve giderleri

Madde 32- Kurumun gelirleri şunlardır:

a) Sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası prim gelirleri, idari para cezaları, gecikme cezaları, gecikme zamları ve katılım payları,

b) Uzun vadeli sigorta kollarına yapılan Devlet katkısı,

c) Taşınır ve taşınmaz gelirleri,

ç) Primsiz ödemeler karşılığı olarak merkezi yönetim bütçesinden yapılan ödemeler,

d) Kurumca hazırlanan her türlü standart form, manyetik, elektronik veya akıllı kart satışından elde edilecek gelirler ile her türlü data hattı, internet kullanımı ve benzeri kira gelirleri,

e) Merkezi yönetim bütçesinden yapılacak transferler,

f) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya vasiyet yoluyla yapılan bağışlar,

g) Primlerin ve diğer gelirlerin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler,

ğ) Diğer gelirler.

 

Kurumun giderleri şunlardır:

a) Sosyal sigortalar, genel sağlık sigortası, primsiz ödemeler kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek olan gelir, aylık ve ödenekler,

b) Genel yönetim giderleri,

c) Faiz giderleri,

ç) Eğitim, araştırma, danışmanlık hizmetleri giderleri,

d) Diğer giderler.


 

Kurumun taşınmaz edinimi ve mal varlıklarının hukuki durumu

Madde 33- Kurum, görevlendirildiği hizmetlerin gereği ve bağışlar dışında taşınmaz edinemez.

 

Kurumun malları, alacakları, banka hesapları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun bakımından Devlet malı hükmünde olup, alacakları imtiyazlı alacaklardır.

 

Kurumun taşınır ve taşınmaz malları, bankalardaki mevduatları dahil her türlü hak ve alacakları haczedilemez, hakkında 2004 sayılı Kanunun haciz ve iflas hükümleri uygulanmaz.

 

Kurum her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmak mükellefiyetinden muaftır.

 

Kurum, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 2886 sayılı  Kanun kapsamına giren işlerde uygulanacak usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

Kurumun sahibi bulunduğu taşınmazların kira artış oranları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranından az olmamak üzere rayiç değerle belirlenir.

 

Vergi ve fon muafiyeti

Madde 34- İlgili kanunlarda yer verilmemiş olsa dahi, Kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alım ve satımı işlemleri ile bunlardan elde edilen hak ve gelirler, Kuruma yapılacak bağış ve yardımlar, Kurumun taraf olduğu davalar, icra kovuşturmaları ile ilamlar, Kurum tarafından satın alınan taşınmazlar ile ilgili tüm tapu işlemleri, Kurum tarafından yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması gereken yazı ve belgeler ve bunların suretleri; her türlü vergi, resim, pul ve harç ile belediyelerde yürütülecek her türlü hizmet karşılığı alınan ücretten, her türlü katılma payından müstesnadır.

 

Kuruma yapılacak bağış ve yardımlar, yıllık beyanname ile bildirilecek gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilir.

 

Çeşitli mali hükümler

Madde 35- Genel yönetim giderleri, Kurumun yıllık toplam gelirinin yüzde 5’ini aşamaz.

 

Sosyal Güvenlik Kurumunun elde ettiği her türlü gelirin; riskin dağıtılması ilkesi ve basiretli yönetim kurallarına göre Kurum lehine en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde yönetilmesi esastır.

 

Süresi içinde ödenmeyen sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası prim gelirleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, gecikme zamları, katılım payları Kurum alacağına dönüşür ve bu alacakların tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç diğer maddeleri uygulanır.

 

Kurumun primsiz ödemeler için yapılan giderleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanır. Diğer giderlerin primler ve primlerin değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler ile karşılanması esastır. Kurum giderlerini artıracak herhangi bir yasal düzenleme yapılırken, bu düzenlemenin Kuruma getireceği mali yükü karşılayacak kaynağın merkezi yönetim bütçesinde yer alması zorunludur.

 

Kısa ve uzun vadeli sigorta fonları, genel sağlık sigortası fonları ile primsiz ödemelere ilişkin fonlar hiçbir şekilde birleştirilemez ya da birbirlerine kaynak aktarılamaz.

 

Kurum, primlerin tahsil veya takibini, yapılacak protokoller çerçevesinde kısmen veya tamamen kamu gelirlerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden hizmet almak suretiyle yerine getirebilir.

 

 

ONUNCU BÖLÜM

Sorumluluk ve Yetkiler

 

Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri

Madde 36– Kurumun her kademedeki yöneticileri görevlerini; mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine, hizmet kalite standartlarına ve Kurumdan hizmet alan kişilerin memnuniyetini esas alacak şekilde yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

 

Kurumda her kademedeki yöneticiler, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

 

Tebligat

Madde 37- Bu Kanun gereğince yapılacak tebligatlar hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Yazışma, evrak, bilgi arşivleme esasları

Madde 38- Kurumun her türlü işlemleri ve kayıtları elektronik ortamda tutulabilir. Elektronik ortamda yapılan işlemlerin ve saklanan bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurum kayıtları esas alınır. Bu kayıtlar adli ve idari merciler nezdinde resmi belge olarak geçerlidir. Kurum kayıtlarına itiraz edilmesi halinde ispat mükellefiyeti itiraz edene aittir.

 

Kişilerin başvurularından, Kurum tarafından reddedilenlerin gerekçelerinin bildirilmesi ve konuyla ilgili kişilerin kanuni haklarına yer verilmesi zorunludur.

 

Kaldırılan hükümler

Madde 39- a) 9/7/1945 tarihli ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu,

b) 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu,

c) 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu,

ç) 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 1 ila 23 üncü maddeleri,

d) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun     1 ila 3 üncü, 6 ila 11 inci, 20 ila 22 nci ve 25 ila 29 uncu maddeleri,

e) 24/6/1983 tarihli ve 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin  ikinci fıkrasının (c) bendi,

f) 14/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35-A maddesinin (b) bendi,

yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Eklenen ve değiştirilen hükümler

Madde 40- a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelden “52-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı” ibaresi çıkarılmış ve (IV) sayılı cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(IV) SAYILI CETVEL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

1- Sosyal Güvenlik Kurumu,

2- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü.”

 

b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

 

1) 2 nci maddesinin (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“n) Bağlı ve ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve denetlemek,”

 

2) 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Madde 3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.”

 

3) 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.”

 

4) 11 inci maddesinin (g) ve (h)  bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“g) Kişi ve hak sahiplerinin yabancı ülke mevzuatından doğan sosyal güvenlik haklarının korunması amacıyla, bağlı ve ilgili kuruluşlarca yapılacak yazışmaların, Bakanlık yurt dışı teşkilâtı aracılığı ile yerine getirileceği ülkeleri tespit etmek,

h) Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlarca yapılacak işlemleri koordine etmek, bunların diğer ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak, protokol işlerini yürütmek,”

 

5) 14 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 “a) Bakanlık teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,”

 

6) 22/A maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 “g) Bağlı ve ilgili kuruluşların bilgi işlem sistemleriyle gerekli koordinasyonu sağlamak,”

 

7) 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yurt dışı işçi hizmetleri uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “sosyal güvenlik uzmanları,” ibaresi eklenmiştir.

 

8) “Üçüncü Kısım” başlığı “Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlar” şeklinde, 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

 

“Bağlı ve ilgili kuruluşlar

Madde 30- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,

b) Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşları şunlardır:

a)      Sosyal Güvenlik Kurumu,

b)     Türkiye İş Kurumu.”

 

9) 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 “Bakanlık bağlı kuruluşları ile ilgili kuruluşlarının kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.”

 

10-  Ek 1 inci maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“A) İş ve hizmetin gerektirdiği hallerde bağlı ve ilgili kuruluşların personeli, özlük ve mali hakları saklı kalmak üzere Bakanlıkta görevlendirilebilir.”

 

c) 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.”

 

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A/11) numaralı bendinde yer alan “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları” ibaresi çıkarılarak yerine “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Denetçi Yardımcıları”, “Müfettişliğe,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Denetçiliğine,” ibareleri eklenmiş; “Bağ-Kur Denetmen Yardımcıları”,“Sosyal Sigorta Uzman Yardımcıları”,“Bağ-Kur Denetmenliğine” ve “Sosyal Sigorta Uzmanlığına” ibareleri  çıkarılmıştır.

 

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152 nci maddesinde, “II- Tazminatlar” bölümünün “A- Özel Hizmet Tazminatı” bendinin (g) alt bendinde yer alan, “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş Yardımcıları, Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları,” ibaresi “Sosyal Güvenlik Denetçi ve Denetçi Yardımcıları” şeklinde değiştirilmiş, (i) alt bendinde yer alan “Sosyal Sigorta Uzmanları” ile “Bağ-Kur Denetmenleri” ibaresi çıkarılmış ve bende “Sosyal Güvenlik Uzmanları” ibaresi eklenmiştir.

 

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin;
"I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (c) bendinde yer alan “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı” ibaresi çıkarılmış, (f) bendine “Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Denetim Başkanı” ibaresi eklenmiş, (g) bendinde yer alan “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Müfettişleri, Sigorta Müfettişleri,” ibaresi “Sosyal Güvenlik Denetçileri” şeklinde değiştirilmiş, (h) bendinde yer alan “Bağ-Kur Denetmenleri” ve “Sosyal Sigorta Uzmanları” ibareleri çıkarılmıştır.

            f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (II) sayılı ek gösterge cetvelinin
“2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” başlıklı bölümünde yer alan “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına Bağlı Daire Başkanları” ibaresi çıkarılarak yerine “Sosyal Güvenlik Kurumu Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)” ibareleri, “5-Yargı Kuruluşları Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında” başlıklı bölümüne "Sosyal Güvenlik İl Müdürü” ibaresi eklenmiştir.

 

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (5/c) numaralı bendinde yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)” ibareleri çıkartılarak, “Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları,” ibaresi eklenmiş; (8/a) bendinde yer alan “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettişleri ile Sigorta Müfettişleri” ibaresi “Sosyal Güvenlik Denetçileri” şeklinde değiştirilmiş; (9/a) bendine “İl Emniyet Müdürleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik İl Müdürleri (Ankara, İstanbul, İzmir)”, (9/b) bendine “İl Emniyet Müdürleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik İl Müdürleri”  ibareleri eklenmiştir.

 

Yönetmelik ve tebliğler

Madde 41- Başkanlık birimleri ile taşra teşkilatının görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile Kurum personelinin işe alınma, atanma, yükselme, yer değiştirme, görev, yetki ve sorumlulukları Kurumca çıkarılacak yönetmelikler ile düzenlenir.

 

Bu Kanun gereği çıkarılması gereken yönetmelikler Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde yürürlüğe konulur.

 

Kurum, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetlerin uygulanmasına ilişkin hususları duyurmak amacıyla tebliğ çıkarmaya yetkilidir. Kurum dışındaki gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren tebliğler Resmi Gazetede yayımlanır.

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

 

Devredilen kurumlar ve devre ilişkin hükümler

Geçici Madde 1- 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu ile kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile kurulan Sosyal Sigortalar Kurumu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile kurulan Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının merkez ve taşra teşkilatlarında kadrolu olarak görev yapan personeli kadroları ile birlikte, işçi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi gereği çalıştırılan personeli mevcut statüleri ile, her türlü taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, tapuda bu kurumlar adına kayıtlı olan taşınmazları ve hizmet binaları, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtları, alacakları, hakları, borçları, iştirakleri, dosyaları, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtları ve diğer dokümanlar ile birlikte hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla görevleri ile birlikte Kuruma devredilmiştir. Devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Devredilen kurumların kullanımında bulunan veya mülkiyeti Hazineye ait olup da devredilen kurumlara tahsisli taşınmazlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kuruma tahsis edilmiş sayılır.

 

Devredilen kurumlar tarafından yapılmış olan sözleşmeler, kredi anlaşmaları, yatırım projeleri, bu kurumların leh ve aleyhine açılmış davalar, icra takipleri Kurum tarafından yürütülür ve bütün hak, yetki, yükümlülük, alacak ve borçlarıyla birlikte Kuruma geçer.

 

Devredilen kurumlarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına; sözleşmeler, kredi anlaşmaları, yatırım projeleri ve davalar dolayısıyla bankalarca verilmiş olan teminat mektupları ile ipotek belgeleri hiçbir işleme gerek olmadan Kurum muhatap alınarak verilmiş sayılır.

 

Kurumun 2006 malî yılı harcamaları, ilgili mevzuatı gereği gerekli işlem ve düzenlemeler yapılıncaya kadar devredilen kurumların 2006 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.

 

Devredilen kurumlara şartlı olarak yapılan her türlü taşınır, taşınmaz, taşıt ve diğer bağışların, devirden sonra bağışlama şartlarına uygun olarak kullanılmalarına devam olunur.

 

Teşkilata ve kadrolara ilişkin hükümler

Geçici Madde 2- Kurumun merkez ve taşra teşkilatı ve kadroları kademeli olarak en geç üç yıl içinde bu Kanuna uygun hale getirilir. Bu süre içinde Kurumun yürütmekle sorumlu olduğu görevler Kurum personeli ve/veya devredilen kurumların merkez ve taşra teşkilatları ve bu teşkilatların personeli tarafından yürütülmeye devam edilir. Bu süre içerisinde devredilen kadrolarda boşalma olması halinde bu kadrolara atama yapılamaz ve boşalan kadrolar bu sürenin sonunda başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

 

Bu Kanun gereği Yönetim Kurulu oluşturuluncaya kadar, devredilen kurumların yönetim kurulları ilgili kanunları gereği görevlerini yapmaya devam ederler. Kurum Yönetim Kurulunun en az toplanma yeter sayısı kadar üyesi atandıktan veya seçildikten sonra devredilen kurumların yönetim kurullarının görevleri sona erer, yetkileri Kurum Yönetim Kurulu tarafından kullanılır. Bu tarih itibarıyla devredilen kurumların tüzel kişilikleri de sona erer.

 

Devredilen kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, SSK Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Kurul Başkanı, Bölge Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer ve bunlar ekli (3) sayılı listede ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılırlar. İl Müdürü, Sigorta İl Müdürü, Sağlık İşleri İl Müdürü, Sigorta Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer ve bunlar ekli (2) sayılı listede ihdas edilen Uzman kadrolarına atanmış sayılırlar. Bu madde gereği ihdas edilen Bakanlık Müşaviri ile Uzman kadrolarının herhangi bir sebeple boşalması halinde kadroları hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

 

Devredilen kurumlarda Başmüfettiş, Sigorta Başmüfettişi, Müfettiş, Sigorta Müfettişi, Müfettiş Yardımcısı ve Sigorta Müfettiş Yardımcısı kadrolarında çalışanlar, bu Kanunla ihdas edilen Sosyal Güvenlik Başdenetçisi, Sosyal Güvenlik Denetçisi ve Sosyal Güvenlik Denetçi Yardımcısı kadrolarına; Soysal Güvenlik Uzman Yardımcısı, Sosyal Sigorta Uzman Yardımcısı ve Sosyal Sigorta Uzmanı unvanını haiz olanlar ilgisine göre Kurum bünyesindeki Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrolarına mevcut kadro dereceleri ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

 

Üçüncü ve dördüncü fıkralar uyarınca ataması yapılan personel devredilen kurumlardaki kadrolarında ve/veya görevlerinde görevlendirilmiş sayılır ve devredilen kurumlarda yürütmekle sorumlu oldukları görevleri yürütmeye devam ederler ve görevlendirme süresince eski kadrosuna ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali haklarını almaya devam ederler; bu süre içerisinde derece ve kademe terfileri yapılır ve bu süreler 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci ve 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen personelin hizmetine ihtiyaç kalmaması halinde görevlendirme işlemi Bakan tarafından, diğer personel için ise Başkan tarafından sona erdirilir veya ihtiyaç duyulan bir başka görevde görevlendirilebilir.

 

Devredilen kurumların görev süreleri sona eren kadrolu yönetim kurulu üyeleri hakkında 39 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerindeki yönetim kurulu üyeliği sürelerinin dolmasına ilişkin hükümler uygulanır.

 

Devredilen kurumların ve Kurumun kadro değişiklikleri üç yıllık süre içerisinde
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası uygulanmaksızın anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır.

 

Devredilen kurumlara ait kadrolar bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıllık sürenin sonunda iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış sayılır.


            Bu Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı listelerde belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvele Sosyal Güvenlik Kurumu bölümü olarak, bu Kanuna ekli (3) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.

 

4046 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca devredilen kurumlara tahsis edilmiş kadrolar Kuruma devredilmiş sayılır. Bu kadrolarda görev yapan personel, kadrolarıyla birlikte hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kuruma devredilmiş sayılır. 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlar ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin (D) bendinde sayılanların hakları saklıdır.

 

Bu Kanuna göre Kuruma devredilen personel en geç üç yıl içinde derece ve kademelerine uygun olmak kaydıyla Bakanlıktaki veya Kurumdaki ihtiyaç duyulan kadrolara atanırlar.

Bu madde uyarınca atanan personelin Bakanlık veya Kurumdaki yeni kadrolarında göreve başladıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı) her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme (ilave nitelikteki ek ödemeler hariç) ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlerin fark tazminatı ödenmesine son verilir.

 

4046 sayılı Özelleştirme Hakkında Kanun gereğince atananların aynı Kanun gereğince sağlanan hakları saklıdır. Bu hükmün uygulanmasında bu kişilerin üç yıllık sürelerinin hesabında devredilen kurumlarda göreve başladıkları tarih esas alınır.

 

Kurumun ihdas edilen kadrolarına üç yıllık süre içerisinde atanacak personelde, bu Kanunda öngörülen şartlar ile atanılacak görevin gereklerine uygun olarak Yönetim Kurulunca belirlenecek personelin niteliklerine ilişkin kriterler aranır. Atamalarda devredilen kurumlardaki personel öncelikle dikkate alınır.

 

Devredilen kurumlarda geçici veya sürekli olarak fiilen çalışan personelden; son üç yılda olumlu sicil almış olmak, sosyal güvenlik uzman yardımcıları için 28 inci maddenin dördüncü fıkrasında aranan şartları taşımak, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde belge ibraz etmek, Kurumca belirlenen konuda tez hazırlamak şartıyla yapılacak ilk sosyal güvenlik uzmanı yeterlik sınavına katılabilirler. Bunlardan yeterlik sınavında başarılı olanlar "Sosyal Güvenlik Uzmanı" kadrolarına atanırlar. Ancak bu şekilde sosyal güvenlik uzmanı olarak atanacakların sayısı, merkez ve taşra teşkilatlarında bulunan sosyal güvenlik uzmanı kadro sayısının her birinin % 5’ini geçemez.

 

Bu Kanunda geçen Kurum hizmeti ibaresi, devredilen kurumlarda geçirilen hizmet sürelerini de kapsar.

 

Teşkilat, personel, kadro, demirbaş ve taşınmaz malların devri ile benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye Bakan yetkilidir.

 

Taşınmazlara ilişkin hükümler

Geçici Madde 3- Kuruma, bu Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmüne göre devrolunan taşınmazlardan, Kurumun hizmet gereği ihtiyaç duymadığı taşınmazlar (oteller ve iştirakler hariç), rayiç bedeli üzerinden, Maliye Bakanlığına bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde devredilir. Tapuda Hazine adına tescil edilmesinden önce bu taşınmazların bedeli, Hazineden karşılanmak suretiyle Kuruma bir yıl içerisinde beş eşit taksitte ödenir. Oteller ve iştirakler ise, rayiç bedeli üzerinden 4046 sayılı Özelleştirme Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde satış işlemleri gerçekleştirilmek üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilir. Tapuda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına tescil edilmesinden önce bu taşınmazlar ile iştiraklerin bedeli Kuruma bir defada ve peşin olarak ödenir. Bu amaçla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur. Bu fıkra gereği rayiç bedel tespiti Bakanlık temsilcisinin başkanlığında Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kurum temsilcilerinin katılımından oluşan komisyon tarafından yapılır.

 

Bu madde kapsamındaki taşınmazlarla ilgili olarak ifraz ve imar plânı tadil işlemleri ile kat mülkiyetine geçiş işlemleri, bu taşınmazların sonradan Kurum lehine yapılacak değişiklikler hariç olmak üzere, Kurumca iktisap tarihindeki imar durumuna uygun olarak, Kurumun talebi üzerine ilgili daire ve belediyelerce ivedilikle sonuçlandırılır. Kat mülkiyetine geçiş için, kadastro müdürlüğünce zemindeki fiili durumu tespit eden plân, vaziyet plânı sayılır ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının
(b) bendinde yazılı fotoğrafın Kurum temsilcisince tasdik edilerek, tapu müdürlüğüne talepte bulunulması halinde, başkaca bilgi ve belgeye gerek bulunmaksızın taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti tesis edilir.

 

Bu madde kapsamında gerçekleştirilen taşınmaz devirlerinde devralan taraf, devreden tarafa külli halef olur.

 

Diğer mevzuattaki atıflar

Geçici Madde 4- Diğer mevzuatta, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, bu Kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmış sayılır.

 

Bu Kanun gereğince hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

 

Saklı tutulan haklar

Geçici Madde 5- Bu Kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen yabancı dil şartı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce göreve başlayan Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları hakkında uygulanmaz.

 

Yürürlük

Madde 42- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 43- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 


EK (I) SAYILI CETVEL

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

 

SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK DANIŞMA KURULU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

YÖNETİM KURULU

 

 

Merkez Teşkilatı

 

 

Ana Hizmet Birimleri

Danışma Birimleri

Yardımcı Hizmet Birimleri

Başkan

Başkan Yardımcısı

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Başkanlığı

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

 

 

Başkan Yardımcısı

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Hukuk Müşavirliği

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

 

Başkan Yardımcısı

Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

 

 

 

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

 

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

 

 

 

 

 

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

 

 

 

 

Taşra Teşkilatı

 

Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri

 

Sosyal Güvenlik Merkezleri

 

 

 


 

(1) SAYILI LİSTE

 

 

 

 

 

 

KURUMU : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

TEŞKİLATI : MERKEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

 

 

 

 

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest

Tutulan

Toplam

Kadro

Kadro

Adedi

Adedi

GİH

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı

1

1

---

1

GİH

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı

1

3

---

3

GİH

Genel Müdür

1

4

---

4

GİH

Rehberlik ve Denetim Başkanı

1

1

---

1

GİH

Strateji Geliştirme Başkanı

1

1

---

1

GİH

I. Hukuk Müşaviri

1

1

---

1

GİH

İnsan Kaynakları Daire Başkanı

1

1

---

1

GİH

Destek Hizmetleri Daire Başkanı

1

1

---

1

GİH

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı

1

1

---

1

GİH

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

1

1

---

1

GİH

Daire Başkanı

1

30

---

30

GİH

Sosyal Güvenlik Başdenetçisi

1

180

---

180

GİH

Sosyal Güvenlik Denetçisi

1

70

---

70

GİH

Sosyal Güvenlik Denetçisi

2

10

---

10

GİH

Sosyal Güvenlik Denetçisi

3

25

---

25

GİH

Sosyal Güvenlik Denetçisi

4

15

---

15

GİH

Sosyal Güvenlik Denetçisi

5

170

---

170

GİH

Sosyal Güvenlik Denetçisi

6

100

---

100

GİH

Sosyal Güvenlik Denetçisi

7

50

---

50

GİH

Hukuk Müşaviri

1

10

---

10

GİH

Hukuk Müşaviri

3

3

---

3

GİH

Hukuk Müşaviri

5

3

---

3

AH

Avukat

1

10

---

10

AH

Avukat

3

5

---

5

GİH

Sosyal Güvenlik Uzmanı

1

100

---

100

GİH

Sosyal Güvenlik Uzmanı

2

100

---

100

GİH

Sosyal Güvenlik Uzmanı

3

100

---

100

GİH

Sosyal Güvenlik Uzmanı

4

100

---

100

GİH

Sosyal Güvenlik Uzmanı

5

100

---

100

GİH

Sosyal Güvenlik Uzmanı

6

50

---

50

GİH

Sosyal Güvenlik Uzmanı

7

50

---

50

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

1

1

---

1

GİH

Şube Müdürü

1

30

---

30

GİH

Şube Müdürü

2

30

---

30

GİH

Şube Müdürü

3

20

---

20

GİH

Aktüer

1

10

---

10

GİH

Aktüer

3

5

---

5

GİH

Aktüer

5

5

---

5

GİH

Sosyal Çalışmacı

1

3

---

3

GİH

Sosyal Çalışmacı

2

3

---

3

GİH

Şef

3

40

---

40

GİH

Şef

4

40

---

40

GİH

Şef

5

20

---

20

GİH

Sosyal Güvenlik Denetçi Yardımcısı

7

50

---

50

GİH

Sosyal Güvenlik Denetçi Yardımcısı

9

30

---

30

GİH

Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı

8

250

---

250

GİH

Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı

9

250

---

250

GİH

İcra Memuru

3

6

---

6

GİH

İcra Memuru

6

4

---

4

GİH

Memur

5

40

---

40

GİH

Memur

10

10

---

10

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

70

---

70

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

70

---

70

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

7

70

---

70

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

10

30

---

30

GİH

Mütercim

1

8

---

8

GİH

Mütercim

3

5

---

5

GİH

Mütercim

6

4

---

4

SHS

Uzman Tabip

1

5

---

5

SHS

Daire Tabibi

1

5

---

5

SHS

Diş Tabibi

1

5

---

5

SHS

Eczacı

1

5

---

5

SHS

Diyetisyen

1

2

---

2

GİH

Çocuk Eğitimcisi

5

15

---

15

GİH

Çocuk Gelişimcisi

3

8

---

8

SHS

Hemşire

3

4

---

4

THS

Mühendis

1

7

---

7

THS

Mühendis

2

3

---

3

THS

Mimar

1

5

---

5

THS

Mimar

2

5

---

5

THS

İstatistikçi

1

5

---

5

THS

Tekniker

1

3

---

3

THS

Tekniker

2

2

---

2

THS

Teknisyen

3

5

---

5

THS

Teknisyen

4

5

---

5

THS

Teknisyen

5

5

---

5

YHS

Hizmetli

7

25

---

25

YHS

Dağıtıcı

7

20

---

20

YHS

Aşçı

7

5

---

5

 

TOPLAM

 

2544

 

2544

 


 

KURUMU : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

TEŞKİLATI : TAŞRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

 

 

 

 

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest

Tutulan

Toplam

Kadro

Kadro

Adedi

Adedi

GİH

Sosyal Güvenlik İl Müdürü

1

81

---

81

GİH

Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı

1

162

---

162

GİH

Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü

1

700

---

700

GİH

Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü

2

300

---

300

GİH

Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü

3

350

---

350

GİH

Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü

4

350

---

350

GİH

Sosyal Güvenlik Uzmanı

5

25

---

25

GİH

Sosyal Güvenlik Uzmanı

6

25

---

25

GİH

Sosyal Güvenlik Uzmanı

7

25

---

25

GİH

Uzman

1

177

---

177

GİH

Uzman

2

15

---

15

GİH

Uzman

3

10

---

10

GİH

Uzman

4

20

---

20

AH

Avukat

1

81

---

81

AH

Avukat

2

81

---

81

GİH

Şef

3

1000

---

1000

GİH

Şef

4

500

---

500

GİH

Şef

5

500

---

500

GİH

Şef

6

600

---

600

GİH

Şef

7

400

---

400

GİH

Kontrol Memuru

5

1150

---

1150

GİH

Kontrol Memuru

6

1250

---

1250

GİH

Kontrol Memuru

7

1000

---

1000

GİH

İcra Memuru

5

91

---

91

GİH

İcra Memuru

6

250

---

250

GİH

İcra Memuru

7

150

---

150

GİH

İcra Memuru

8

300

---

300

GİH

İcra Memuru

9

200

---

200

GİH

Memur

5

1250

---

1250

GİH

Memur

10

1250

---

1250

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

2100

---

2100

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

2100

---

2100

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

7

2100

---

2100

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

10

2000

---

2000

SHS

Uzman Tabip

1

223

---

223

SHS

Uzman Tabip

2

100

---

100

SHS

Uzman Tabip

3

100

---

100

SHS

Tabip

1

124

---

124

SHS

Tabip

2

100

---

100

SHS

Tabip

3

125

---

125

SHS

Tabip

4

75

---

75

SHS

Diş Tabibi

1

18

---

18

SHS

Diş Tabibi

2

20

---

20

SHS

Eczacı

1

132

---

132

SHS

Eczacı

2

200

---

200

SHS

Eczacı

3

150

---

150

SHS

Eczacı

4

150

---

150

SHS

Eczacı

5

200

---

200

SHS

Hemşire

1

74

---

74

SHS

Hemşire

2

50

---

50

SHS

Hemşire

3

50

---

50

SHS

Hemşire

4

30

---

30

SHS

Hemşire

5

20

---

20

SHS

Sosyal Çalışmacı

1

3

---

3

SHS

Sosyal Çalışmacı

2

3

---

3

THS

Mühendis

1

10

---

10

THS

Mühendis

2

10

---

10

THS

Mühendis

5

10

---

10

THS

Mühendis

6

10

---

10

THS

Mimar

1

5

---

5

THS

Mimar

2

5

---

5

THS

Mimar

5

5

---

5

THS

Mimar

6

5

---

5

GİH

Çocuk Gelişimcisi

5

16

---

16

GİH

Çocuk Gelişimcisi

6

10

---

10

GİH

Çocuk Gelişimcisi

7

10

---

10

GİH

Çocuk Eğitimcisi

5

20

---

20

GİH

Çocuk Eğitimcisi

6

20

---

20

GİH

Çocuk Eğitimcisi

7

10

---

10

THS

Teknisyen

4

22

---

22

THS

Teknisyen

5

30

---

30

THS

Teknisyen

6

40

---

40

THS

Teknisyen

7

30

---

30

THS

Teknisyen

8

40

---

40

YHS

Hizmetli

7

200

---

200

YHS

Dağıtıcı

7

200

---

200

YHS

Aşçı

7

100

---

100

 

TOPLAM

 

23348

 

23348

 


 

(3) SAYILI LİSTE

 

 

 

 

 

 

KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

 

 

 

 

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest

Tutulan

Toplam

Kadro

Kadro

Adedi

Adedi

GİH

Bakanlık Müşaviri

1

58

---

58

 

TOPLAM

 

58

 

58

 


GENEL GEREKÇE

 

Halen Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı ile sağlanan ilkelerin hayata geçirilmesi ve beklenen sonucun alınabilmesi, kurumsal yapıdaki dağınıklığın giderilmesini ve yönetimde etkinliğin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Emeklilik, sağlık ve sosyal yardımlar alanında gerçekleştirilmeye çalışılan reformların başarısı, kuşkusuz iyi bir kurumsal örgütlenmeyi zorunlu kılmaktadır. Yeni sistem için belirlenen temel başarı ölçütlerini dikkate alan bir anlayışla sosyal güvenlik kurumsal yapısının; en kısa sürede ve kolay erişilebilir, standart ve kaliteli hizmet sunan bir yapı üzerinde kurgulanması gerekmektedir.

 

Sosyal güvenliğin hayata geçirilmesi için Ülkemizde halen T.C. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur faaliyet yürütmektedir. Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerde çalışan personel ise kurdukları kendi sandıkları ile sosyal güvenlik haklarını sağlamaktadırlar. Sosyal güvenlik alanında faaliyet gösteren çok sayıda kurumun bulunması, bu kurumlar kapsamında bulunan kişilerin hak ve yükümlülüklerinin farklılaştığı bir sosyal güvenlik sistemi yaratmaktadır.

 

Bu dağınık yapı eşgüdüm sağlanmasını önlemekte, diğer taraftan, mevzuatın karmaşık olması, aşırı bürokratik işlemler, bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması ve personele ilişkin sorunlar, sosyal güvenlik kurumlarının etkin çalışmasına engel olmaktadır. Bunun sonucunda, emekli aylığı bağlanmasından, sağlık raporu alınmasına ve sağlık hizmetine erişime kadar bir çok işlemin süresi uzamaktadır.

 

Bilgi işlem altyapısı ve nitelikli personel eksikliği, ileriye yönelik yükümlülüklerin doğru bir şekilde tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasına da engel olmaktadır. Diğer taraftan, denetim mekanizmalarının etkin işlememesi, gerek sigortalı gerekse prim kaçaklarının önlenememesiyle sonuçlanmaktadır.

 

Dağınık kurumsal yapının olumsuz etkileri kendisini en fazla sağlık finansmanı alanında hissettirmektedir. Çünkü, toplumda yaşayan kişilerin belirli bir kısmı yaşamlarının sadece son evresinde emeklilik uygulaması ile karşılaşmakta, yine sadece belirli bir kısmı sosyal yardım ve hizmetlere ihtiyaç duymakta iken, toplumu oluşturan tüm bireyler bütün yaşamları boyunca koruyucu ya da tedavi edici sağlık hizmetine gereksinim duymaktadır. Sağlık bilgilerinin merkezi olarak saklanmaması ve harcamalarının tek bir elden yürütülmemesi, harcamalarda israfa, aşırı sayıda bürokratik işleme, sağlık politikalarının belirlenmesinde de yanlışlıklara neden olmaktadır.

 

Yeni kurumsal yapının başarı kriterleri şu şekilde sıralanabilir:

·                     Kolay erişilebilir, tam otomasyonlu bir yapı kurulması.

·                     Hizmete erişimin kolay olduğu, en uç hizmet biriminden tüm hizmetlerin gerçekleştirildiği bir sistem kurulması.

·                     Hizmet sunumunun kaliteli ve standart olması.

·                     İşlem sürelerinin kısaltılması ve kademeli olarak eşanlı hale getirilmesi. Bilgi talebinin, istenildiği anda ve içerikte hemen karşılanması.

·                     Hizmet yaklaşımının, e-devlet ve e-hizmet anlayışı üzerine kurulması.

·                     Hizmet kalitesindeki artışlar sonucu çalışanların iş tatmininin artması.

·                     Yolsuzluk ve sahteciliklerin, teknoloji destekli yazılımlar ve oto-kontrol mekanizmaları ile en aza indirilmesi.

Bu amaçları gerçekleştirmek için kurulacak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı;  Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Başkanlık organlarından oluşmuş ve kurumsal yapıya sosyal tarafların katılımı sağlanmıştır.

 

Başkanlık ise; Sosyal Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü ile Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü olmak üzere dört ana genel müdürlükten. ayrıca danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Genel müdürlükler, kendi görev alanlarına giren sosyal güvenlik hizmetlerinin en verimli ve en etkin şekilde yürütülmesinden ve toplam kalite ve iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürürken, her kademede hızlı ve eksiksiz görev yürütümünden sorumlu olacaklardır.

 

Bu yapılanmanın çekirdeğini, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü oluşturmaktadır. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü, diğer üç genel müdürlüğün ihtiyaç duyduğu operasyon görevini yürütmenin yanı sıra, kurulacak bilgi teknolojileri sayesinde vatandaş odaklı, teknoloji destekli, standart, hızlı ve etkin hizmet sunabilmek için farklı iletişim ve etkileşim kanalları kullanıma açacaktır.

Bilgi teknolojileri üzerine kurulan operasyon görevinin en temel fayda ve işlevi, her türlü hizmetin tam otomasyon evrelerini tamamlamış bir teknoloji platformunda yürütülmesidir. Doğumdan ölüme tüm nüfus sosyal güvenlik çemberine alınarak her aşamada sayısal veri toplanması, bu verilerin “en güvenli” ağlarda korunması hedeflenmektedir. Operasyonel testler ve istatistiki veri üretimi ile SGK’nın ihtiyaç duyduğu periyodik ve isteğe bağlı raporlama ve analizlerin, talep edildiği anda hazır hale getirilmesi, doğum ve aile hekimliği hizmetleri, aşılama, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri, işe girme, iş değiştirme, işsizlik ödenekleri, tedavi ve bakım giderleri, prim ödemeleri ve takibi, emeklilik ödemeleri gibi bütün hizmetlere tam otomasyon servisi sunulması hedeflenmektedir.

 

Vatandaşların ayağına giden bir anlayışla il ve ilçe bazlı yaygın bir örgütlenme de öngörülmektedir. Sosyal Güvenlik Merkezleri (SGM) olarak adlandırılan bu birimlerin görevi, vatandaşların sorunlarını bürokratik başvurularla uğraşmaksızın en kısa sürede çözmektir. SGM hizmet merkezleri, il ve ilçe bazlı örgütlenecektir. Kurumca sunulan hizmetlerin nüfus içindeki dağılımı, nüfus yoğunluğu gibi kriterler göz önünde bulundurularak aynı ilçede birden fazla merkez açılması söz konusu olabilecektir. Hizmet merkezlerinde operasyondan ve kontrol ağırlıklı işlemlerden sorumlu iki ayrı ekip bulundurulacaktır. Personel sayısı, biri merkez yönetmeni olmak üzere hizmet sunumu kapasitesine göre tespit edilecektir.

 

Tasarı ile 50 yılı aşkın bir süredir, çalışma statüsüne dayalı olarak kurulan sosyal güvenlik sistemi, tek çatı altında birleşmiş ve bilgiye dayalı yönetim anlayışı ile yönetilir bir yapıya kavuşturulmuş olacaktır. Tek çatı altında toplanan Sosyal Güvenlik Kurumu, etkin, vatandaş memnuniyetini sağlayan kamu yönetiminin somut örnekleri arasında yer alacaktır.

 


MADDE GEREKÇELERİ

 

Madde 1- Madde ile, Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluşu, hukuki statüsü, uygulayacağı ve tabi olduğu kanunlar, ilgili olduğu bakanlık, bu Kanunda yer almayan hükümler bakımından tabi olduğu hükümler ve faaliyet merkezine ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

 

Buna göre; Kurumun bu Kanun ve diğer kanunlarda verilen görevleri yapmak üzere kurulduğu, Kurumun kamu tüzel kişiliğine haiz olduğu, kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmesi için idari ve mali bakımdan özerk bir yapıda kurulduğu, Kurumun görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken öncelikle bu Kanun hükümlerine tabi olduğu, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde ise iş ve işlemlerini özel hukuk hükümlerine tabi olarak yürüteceği, dolayısıyla kamu hukukunun getirdiği kısıtlardan ayrık olarak özerk yapıdaki tüzel kişiliğin sağladığı kolaylıklar çerçevesinde hareket edeceği, Kurumun görevi ve özerkliği gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyetlerini yerine getireceği, bu şekilde Bakanlığın vesayet denetiminin esas olduğu, iş ve işlemlerinde karar, uygulama yetki ve sorumluluğunun Kanunuda belirtilen istisnalar dışında Kurumu temsil eden organlar tarafından yerine getirileceği, Kurumun merkezinin Ankara olduğu ve dış denetim bakımından Sayıştay’ın denetimine tabi olduğu belirtilmiştir.

 

Madde 2- Madde ile, Kanunda geçen “Bakanlık”, “Bakan”, “Kurum”, “Kurul”, “Yönetim Kurulu”, “Başkanlık”, “Başkan” ile “Genel müdürler” ifadeleri açık olarak yazılmış ve  hangi anlama geldikleri açıklanmıştır.

 

Madde 3- Madde ile, Kurumun öncelikli amacının, vatandaşlara, etkin, adil ve kolay erişilebilir sosyal güvenlik hizmeti sunmak olduğu belirtilmiştir. Kurum bu hizmetleri, sigortacılık ilkelerine dayalı olarak aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir çağdaş standartlarda bir sosyal güvenlik sistemi ile sağlayacaktır. Bu şekilde vatandaşlar arasında ayrım yapmadan herkesin sosyal güvenlik hizmetlerinden eşit olarak yararlanması ve sistemin mali sürekliliğinin sağlanması ile de sisteme olan güven ve sahiplenmenin artması amaçlanmıştır.

 

Kurum, belirtilen amaçlarını gerçekleştirirken bu Kanunda ve diğer kanunlarda kendisine verilen görevlerin yanı sıra sosyal güvenlik politikalarını ulusal kalkınma planları strateji ve politikaları, yıllık uygulama programları ile hükümet programını dikkate alarak onlarla bütüncül bir şekilde uygulayacak ve sosyal güvenlik politikalarını geliştirmesi; sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri açısından vatandaşların bilinçlendirilmesi ve bunların kullanılmasının kolaylaştırılarak sürekli geliştirilmesi Kurumun görevleri arasında sayılmıştır. Kurum ayrıca Avrupa Birliği sürecinde gerekli çalışmaları ve her türlü dış ilişkileri, ikili ve çok taraflı andlaşma müzakerelerini yürütmek ve uygulamakla görevli kılınmış, ayrıca Kurumun, kamu idareleri arasında sosyal güvenlikle ilgili koordinasyonu ve işbirliğini sağlaması amaçlanmıştır.

 

Madde 4- Madde ile, Kurumun görevlerini yerine getirebilmesi için kurulacak organları sayılmış, ayrıca Kurumun amacı ve görevleri belirtilmiştir. Buna göre Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Başkanlık, Kurumun organları olarak belirtilmiştir.

 

Madde 5- Madde ile,  Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun oluşumuna, görevlerine ve çalışma esaslarına yer verilmiştir. Devlet adına yürütülen sosyal güvenlik hakkının hayata geçirilmesi için sosyal paydaşlar ile ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımı ile oluşacak Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu düzenlenmiştir. Kurulun görevlerinin sosyal güvenlik sistemi için gerekli politikalara ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak, Kurumun mali durumunu ve performansını incelemek ve Yönetim Kurulu üyelerini seçmek olduğu belirtilmiştir. Buna göre Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun, Kurumun faaliyetlerinde yol göstericilik konusunda rol alması amaçlanmıştır.

 

Madde ile ayrıca; seçimle gelecek yönetim kurulu üyelerinin seçimine, görev süresine, süre bitiminde uygulanacak kurallara, Yöntemi Kurulunun başkanına ve yokluğunda vekalet edecek kişiye, toplanma ve karar yeter sayısına, toplantıya mazeretsiz katılmamanın yaptırımlarına, yönetim kuruluna atanacak ya da seçileceklerin taşımaları gereken zorunlu niteliklere yer verilmiştir. 

 

Madde 6- Madde ile, Yönetim Kurulunun oluşumu ve üyeleri açıklanmıştır. Kurum Başkanının yanı sıra sosyal güvenlik sistemini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen alanlarda çalışmalar yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı’ndan birer temsilcinin katılımı ile kamu kesiminin toplam altı üye ile Yönetim Kurulunda temsili hedeflenmiştir. Sosyal güvenliğin katılımcı bir anlayışla ve sosyal paydaşlarla yönetilmesi gereken bir kamu görevi olması nedeniyle Yönetim Kurulunda sosyal tarafların; işverenleri temsilen bir, işçi olarak çalışanları temsilen bir, kamu çalışanlarını temsilen bir, kendi nam ve hesabına çalışanları temsilen bir, Kurumdan gelir ve aylık alanları temsilen bir üye ile temsili sağlanmıştır. Böylelikle, sosyal güvenlik alanındaki politikalar ve uygulamalar hususunda kamu kesiminde iletişim, uyum ve eşgüdümün artırılması amaçlanmıştır.

 

Madde 7- Madde ile,  Yönetim Kurulunun görevlerine; Yönetim Kurulun çalışmasına ve  toplanmasına ilişkin hususların Bakanın onayı ile çıkarılacak yönetmelikle belirleneceğine yer verilmiştir.

 

            Madde 8- Madde ile, Başkanlık teşkilatının yapısına yer verilmiştir.

 

Madde 9- Madde ile, Başkanlık merkez teşkilatı birimlerinin ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluştuğu belirtilmiştir.

 

            Madde 10- Madde ile, Kurumun en üst yöneticisi olan Başkan’ın görev, yetki ve sorumluluklarına yer verilmiştir.

 

            Madde 11- Madde ile, Başkana yardımcı olmak üzere üç başkan yardımcısının atanacağı belirtilmiştir.

 

            Madde 12- Madde ile, Başkanlığın ana hizmet birimleri sayılmış ve her bir genel müdürlük bünyesinde en fazla 8 adet daire başkanlığı kurulabileceği belirtilmiştir.

 

            Madde 13- Madde ile, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün görevleri sayılmıştır. Genel Müdürlük, sosyal güvenlik kanunlarının genel sağlık sigortası ve primsiz ödemeler dışında kalan hükümlerinin uygulanmasında görevli olduğu sayılmıştır. Gerek kısa vadeli, gerekse uzun vadeli sigorta kolları işlemleri, işyeri ve sigortalı tescili, tahsis ve prim tahsil işlemleri, idari para cezaları ve diğer görevler Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almıştır. Ayrıca görev konusuyla ilgili uygulamaları izleme, denetleme ve geliştirme görevleri olduğu belirtilmiştir.

 

Madde 14- Madde ile, ülkemizde ilk defa getirilen ve Anayasamızın 56 ncı maddesi ile de öngörülen genel sağlık sigortası sistemini uygulamak üzere kurulan  Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün görevleri sayılmış, bununla sosyal güvenlik kanunlarının genel sağlık sigortası hükümlerini uygulamakla görevli olduğu, bir diğer görevinin ise kişilerin hastalanmaları halinde tedavi masraflarını karşılamanın yanı sıra, kişilerin sağlıklı kalmalarını sağlamak amacıyla koruyucu sağlık hizmetleri politikalarının tespiti ve uygulanmasında katkı sağlamakla görevli olduğu belirtilmiştir. Ayrıca görev konusuyla ilgili uygulamaları izleme, denetleme ve geliştirme görevleri olduğu belirtilmiştir.

 

Madde 15- Madde ile, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünün sosyal güvenlik kanunlarının primsiz ödemelere ilişkin hükümlerini uygulamak olduğu, primsiz ödemelere ilişkin hususları kapsayan ilgili kanunlar sayılmak suretiyle belirtilmiş, ayrıca bazı kanunlarla ödemesi T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan primsiz ödemelerin Kurum tarafından yürütülmesi amaçlanmıştır.

 

Madde 16- Madde ile, Kurumun vatandaşlarımıza hizmet sunumu konusunda önemli bir fonksiyon üstlenecek olan Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün görevleri düzenlenmiştir. Bu görevler, Kurumun faaliyetlerinin yürütülmesinde çağdaş bilgi işlem teknolojilerinin bütün olanaklarının kullanılmasını; Kurumun görevlerini layıkıyla yerine getirmesini sağlayacak kapsam ve kalitede bir sosyal güvenlik veri tabanının kurulmasını, güncellenmesini, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarıyla entegrasyonunun sağlanmasını; toplanan verilerin sosyal güvenlikle ilgili politika ve uygulamaların zamanında geliştirilmesinde aktif olarak kullanılmasını sağlayacak karar destek sistemlerinin kurulmasını içermektedir.

 

Ayrıca, bütün vatandaşlara kesintisiz ve yüksek kalitede hizmet sunulmasını sağlamak amacıyla, Kurumun iş süreçlerinin hizmet sunumu öncesinde ilgili Genel Müdürlükler ve Başkana bağlı birimler arasında gerekli iletişim, işbirliği ve eşgüdüm sağlanarak uyum ve tutarlılık içinde oluşturulması ve geliştirilmesi; böylelikle bir banka şubesi benzeri çalışan, vatandaşa en yakın nokta olan sosyal güvenlik merkezlerinde sosyal güvenlik ile ilgili tüm işlemlerin bütünlük içinde, doğru, standart, eşit, zamanında, hızlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

 

Madde 17- Madde ile, sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetleyecek olan Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. 

 

Madde 18- Madde ile, Başkanlığın ana hizmet birimi olan Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. Kurumun temelde işveren ve/veya sigortalılardan aktüeryal hesaplara dayalı olarak aldığı primlerden elde ettiği gelirleri, yine sigortalılara geri ödediği bir yapıyı temsil ettiği, bunun ise tamamen bir finansman kurumu özelliğini ön plana çıkardığı, işte bu finansal kurum olmasının iki temel fonksiyonunu oluşturan geleceğe yönelik alınacak primleri ve yapılacak harcamaların aktüerya hesaplarına dayalı olmasını sağlayacak, keza kısa ya da uzun vadeli fonlarının getirisi yüksek bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak fon yönetimi işlemlerinin anılan daire başkanlığı tarafından yürütülmesi hedeflenmiştir.

 

Madde 19- Madde ile, Başkanlığın danışma birimleri sayılmıştır.

 

Madde 20- Madde ile,  Başkanlığın danışma birimi olan Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. Buna göre; Kurumun sosyal güvenlik stratejilerini hazırlamak, performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, Kurumu etkileyecek dış faktörleri inceleyerek önerilerde bulunmak, bilimsel yayınları takip ve teşvik etmek, iç denetim ilişkin işlevlerin etkililiğini sağlamak, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler yürütmek, faaliyet raporlarını hazırlamak ve mali hizmetler işlevlerinin yürütümünü sağlamak üzere oluşturulan Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri belirtilmektedir.

 

Madde 21- Madde ile, Başkanlığın danışma birimi olan Hukuk Müşavirliğinin görevleri düzenlenmiştir. Kurumun prim alacaklarının icra yoluyla tahsil görevleri Hukuk Müşavirliğinin dışında Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün görev alanında sayılmış, bu şekilde prim tahsilatlarında etkinliğin sağlanması amaçlanmıştır.

 

Madde 22- Madde ile, Başkanlığın danışma birimi olan Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri düzenlenmiştir. Buna göre Müşavirliğin, basın ve hakla ilişkiler faaliyetlerini yürütmesi ve Bilgi Edinme Kanunu gereği işlemleri yürütmesi amaçlanmıştır.

 

Madde 23- Madde ile, Başkanlığın yardımcı hizmet birimleri sayılmıştır.

 

Madde 24- Madde ile, Başkanlığın bünyesinde görev yapacak personelin özlük haklarına ilişkin görevleri yürütmek, insan kaynakları politikalarını konusunda çalışmalar yürütmek, iş analizlerini ve buna dayalı iş tanımları ile personel niteliklerinin belirlenmesi işlevlerini yürütmek, eğitim ve benzeri insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek üzere yardımcı hizmet birimi olan İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir.

 

Madde 25- Madde ile, fiziki ortamları uygun ve standart hale getirmek, kaynak ihtiyaçlarını etkin, verimli ve zamanında karşılamak, sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini yürütmek üzere oluşturulan Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir.

 

Madde 26- Madde ile, Başkanlığın taşra teşkilatı tanımlanmıştır. Her ilde bir adet sosyal güvenlik il müdürlüğü kurulması, bu müdürlükler bünyesinde ise sosyal güvenlik merkezleri kurulması ile, vatandaşların, sigortalıların ve işverenlerin tüm işlemlerinin bu merkezlerde yürütülmesi ve sonuçlandırılması amaçlanmıştır. Bu amaçlarla kurulacak il müdürlüklerinin ve sosyal güvenlik merkezlerinin belirlenen kriterler dikkate alınarak dört farklı kategoride kurularak, illerin ve merkezlerin büyüklüklerine göre teşkilatlanma imkanı sağlanmıştır.

 

Madde 27- Madde ile, Kurum bünyesinde görev yapacak personelin tabi olacağı hukuki statü, bu statüyle bağlantılı olarak istihdam şekli, ücretleri, ödenecek diğer mali hakları belirlenmiş; Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler, özel uzmanlık gerektiren konularda yerli veya yabancı uzman çalıştırılması hususları düzenlenmiştir.

 

Madde 28- Madde ile, Kurum personelinin kadrolarına ve atamalarına ilişkin hükümlere, bazı görevlilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan genel şartlara ilave alarak taşımaları gereken özel hükümlere, atamalarda aranacak eğitim durumuna ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Ayrıca, sosyal güvenlik il müdürlükleri kapsamında görev yapacak kontrol memurlarına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

 

Madde 29- Madde ile, Kurumun işlemlerinin profesyonel ve nitelikli personel tarafından yürütümü amacıyla çalıştırılabilecek sosyal güvenlik uzman yardımcılığına ve sosyal güvenlik denetçi yardımcılığına atama koşullarına, bu kişilerin asıl kadrolara atanmasına ilişkin kurallara yer verilmiştir.

 

Madde 30- Madde ile, Kurumun iş ve işlemlerinin yönetiminde uyması gereken süre ve prosedürlerin önceden belirlenerek ilan edilmesi, bunların Kurum personelinin performans yönetimi ilkeleri arasında yer alması, Kurumsal performans hedeflerinin birimlerin ve personelin performans hedeflerine dönüştürülmesine ilişkin hususların yönetmelikle düzenlenmesi amaçlanmıştır.

 

Madde 31- Madde ile, sosyal güvenlik hakkının yaşama geçirmenin temelde bir finansal işlev olduğu, bu amaçla bu fonksiyonunun gelir gider dengesini amaçlayan bir yaklaşımla yönetilmesi, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise oluşması muhtemel finansman açığının ilgili taraflar ve kamuoyu tarafından dikkatli bir şekilde izlenmesi gereği belirtilmiştir. Sağlanacak şeffaflık ile gerek politika yapıcılarının, gerekse kamuoyunun sistemin aktüeryasını sağlamaya yönelik önerilere daha hassas yaklaşacağı, bunun sonucunda da finansal hedeflerin gerçekleşme ihtimalinin artacağı beklenmektedir. Bu amaçla, Kurumun finansal bakımdan hedeflerinin Bakan başkanlığında ekonomiyle ilgili diğer kamu kurumlarının katılımı ile kurulacak komisyon tarafından belirlenmesi ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda ise Kurumun görevlendirilmesi, bu hedeflerin gerçekleşmesi konusunda Bakanlar kurulu, TBMM ilgili ihtisas komisyonları ve kamuoyu ile paylaşmak suretiyle şeffaflık ve alınması gereken önlemler konusunda duyarlılık sağlanması amaçlanmıştır.

 

Madde 32- Madde ile, Kurumun gelirlerine ve giderlerine yer verilmiştir.

 

Madde 33- Kurumun temel işlevinin bireylerin sosyal güvenliğini sağlayacak politikaları hayata geçirmek olduğundan, bu amacın dışında yer alan taşınmaz edinimi ve bunların yönetimine ilişkin hususlar sosyal güvenlik kurumlarının yönetsel etkinliklerini azaltmaktadır. Özellikle finansman açıklarının çok ciddi boyutlara ulaştığı bir ortamda Kurumun taşınmaz edinimi konusunda görev yürütmesi yerinde görülmemiştir. Bu nedenle madde ile taşınmaz edinimine ilişkin kısıtlama getirilmiştir. Ayrıca Kurumun malları, alacakları ve banka hesaplarının hukuki durumuna ilişkin hususlar düzenlenmiş, bunlara ilişkin haciz işlemlerinin uygulanması konusunda getirilen kısıtlamalara yer verilmiş, davalarda teminat yatırma muafiyetine yer verilmiş ve son olarak Kurumun Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı, bu konuda kendi çıkaracağı yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağı, sahibi olduğu taşınmazlarda ise uygulanacak kira artışlarına ilişkin uygulanacak hükümlere yer verilmiştir.

 

Madde 34- Madde ile, Kurumun iş ve işlemlerini gerçekleştirirken vergi kanunları ve benzeri mali yükümlülüklerden muaf tutulmasına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

 

Madde 35- Madde ile, çeşitli konuları ilgilendiren mali hususlar düzenlenmiştir. Kurumun yönetim giderlerine getirilen % 5 sınır belirtilmiş, sosyal güvenlik fonlarının yönetim ilkelerine, alacakların tahsilatında uygulanacak kanun hükümlerine, primsiz ödemelerinin kaynağına, fonların bir biri arasında aktarıma konu edilemeyeceğine, tahsilatların yürütülmesinde gerektiğinde diğer kamu idareleri ile işbirliğine gidilebileceğine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

 

Madde 36- Madde ile, yöneticilerin sorumluluklarına ve yetki devrine ilişkin hususlara yer verilmiştir.

 

Madde 37- Madde ile, Kurumun uygulamada işlemlerini yürütürken, tebligat işlemleri  bakımından 7201 sayılı Kanun hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir.

 

Madde 38- Madde ile, yazışmalarda, evrak ve bilgi arşivlemede uygulanacak kurallara, Kurumun kişi başvurularına daha duyarlı kalmasını sağlamak amacıyla yapılan başvurulardan olumsuz sonuçlananlarına ilişkin gerekçelerinin de bildirilmesi zorunluluğuna yer verilmiştir.

 

Madde 39- Madde ile, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan sosyal güvenlik kurumlarının teşkilat kanunlarına yer verilmiş, ayrıca Kurumun dış denetiminin Sayıştaya verilmesinden dolayı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun ilgili kanunundaki hükmün yürürlükten kaldırılması amaçlanmıştır.

 

Madde 40- Madde ile, diğer kanunlara eklenen ve değiştirilen hükümlere yer verilmiştir. Bu bağlamada; kaldırılan sosyal güvenlik kurumları nedeniyle 5018 sayılı Kanunun (IV) sayılı cetvelinde yapılması gereken değişikliklere, keza 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerinde yapılan değişikliklere,  Tasarı eki kadro cetvelinde yapılan değişiklikler nedeniyle 657 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde yapılan değişikliklere yer verilmiştir.

 

Madde 41- Madde ile, bu kanunla çıkarılacak yönetmeliklere ve Kurumca çıkarılacak tebliğlere yer verilmiştir.

 

Geçici Madde 1- Madde ile, kaldırılan kurumlara, bu kurumların devrine ilişkin hükümlere ve 2006 yılında kullanılacak gelirlere ilişkin hususlara yer verilmiştir.

 

Geçici Madde 2- Madde ile, Kurumun tüm görevlerini yerine getirebileceği aşamaya gelinceye kadar dönüşüm sürecinin yürütülebilmesi ve uygulamada boşluk doğmaması ve kaldırılan kurumların kadrolarında çalışan personelin hak kaybına uğramaması için gerekli düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Geçici Madde 3- Madde ile, kaldırılan kurumların taşınmaz ve iştiraklerine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

 

Geçici Madde 4- Madde ile, diğer mevzuattaki kaldırılan kurumlara yapılan atıfların boşluk doğmaması bakımından Kuruma yapılmış sayılacağına ve bu Kanun gereği yayımlanacak yönetmeliklerin yayımlanmasına kadar geçecek sürede mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edileceğine  yer verilmiştir.

 

Geçici Madde 5- Madde ile, hukuki güven ve istikrar ilkesi gereğince, Kanunun       29 uncu maddesinde öngörülen yabancı dil şartının, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce göreve başlayan Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları için uygulanmayacağı belirtilmiştir.

 

Madde 42- Yürürlük maddesidir.

 

Madde 43- Yürütme maddesidir.