Son Güncelleme Tarihi 02.04.2006
 
NİSAN 2006-SAYI 50

 

Makale

 

 

TEKERRÜR ÇEŞİTLERİ-TCK SİSTEMİ

Dr.Yusuf Yaşar[1]

 

GİRiŞ

Bir suçun niteliği ve işleniş tarzı  nasıl olursa olsun, suçlunun ve mağdurun da içerisinde bulunduğu toplumu derinden etkiler, vicdanlarda onarılması güç yaralar açar.

Suçu doğuran ve ortaya çıkmasını sağlayan etkenler arasında  toplumsal koşullar ve suçlunun içinde bulunduğu psişik hal son derece önemlidir. Bu sebeple birden fazla suç işleyenler ile ilk defa suç işleyenleri cezalandırma bakımından eşit tutmak yerinde değildir. Suça ve suçluluğa karşı mücadelede toplumun gerek kendisini tehlike halinden korumaya çalışması, gerekse suçlunun  ıslah olarak yeniden topluma katılımı ancak birden fazla suç işleyenler yönünden farklı uygulamalara gitmekle sağlanabilir. Çünkü, ilk defa suç işleyen bir kimseye verilen cezadan beklenen amacın gerçekleşmediği aynı failin ikinci suçu işlenmesi ile ortaya çıkmıştır. Failin suç işleme konusundaki  ısrar ve kararlılığı ile ahlaki düşüklüğünü gösteren bu durumda  toplum çeşitli dönemlerde çeşitli nedenlerle gittikçe artan bir ihtiyaçla daha şiddetli çarelere başvurmak zorunda kalmıştır. İlk defa suç işleyenlerden farklı olarak birden fazla suç işleyenleri vazgeçirmek veya ıslahına yardımcı olmak amacıyla cezalandırma da yeni  bir sistem düşünülmüş ve tekerrür halinde cezanın artırılması kabul edilmiştir[2].

Tekerrür basit olarak tanımıyla, önceki mahkumiyetine rağmen suçlunun yeniden suç işlemesi halinde ikinci fiile verilecek cezanın arttırılmış biçimde verilmesidir.

Uzun bir dönemden beri ceza hukukunda kabul edilmiş tekerrürün çeşitleri konusu bu çalışmamızda ele alınmış, 765 sayılı Eski TCK ve 5237 sayılı Yeni TCK hükümlerine göre mukayeseli olarak incelenmiştir.

 

GENEL OLARAK TEKERÜR

Tekerrür kavram olarak bir şeyin tekrarlanması anlamına gelir[3]. Ceza kanunu bakımından ise anlamı önceden suç işlemiş bir kimse hakkında yapılan kovuşturma neticesinde bir cezaya hükmolunması ve bu hükmün kesinleşmesinden sonra aynı failin yeniden önceki suçuna benzer veya farklı yeni bir suç işlemesi halidir.

Doktrinde tekerrür çeşitli biçimlerde tanımlanmıştır. Bir tanıma göre tekerrür “bir suçtan dolayı kesin surette mahkum olduktan sonra yeniden suç işleyen kimsenin kişisel durumudur”[4]. Bir diğer tanımda ise “kesinleşmiş bir hükümle mahkum olmuş bir kişinin cezası tamamen infaz olunduktan sonra yahut ceza düştükten sonra kanunun belirlediği süre içerisinde yeniden bir veya birden fazla suç işlemesi hali[5]” tekerrür olarak tanımlanmıştır. Bir diğer tanım tekerrürü cezanın ağırlaştırılması olarak kabul etmiştir. Buna göre tekerrür “suçlu kişinin kanunda öngörülmüş belirli süreler içerisinde yeniden suç işlemesi durumunda ikinci suçuna ilişkin cezanın ağırlaştırılmış hali[6]”dir denmiştir. Bu tanımların dışında da tekerrür çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. “Bir kez suç işleyip cezalandırıldıktan sonra tekrar suç işlenmesine tekerrür[7]” denir. Tekerrür hükümlerine tabi olacak kimse de mükerrirdir. Bir mahkumiyete uğradıktan sonra kanunun belirlediği süre içerisinde bir suç işleyen kimse mükerrir[8]. Kriminolojik anlamda ise “kanunun tesbit ettiği bir suçu işledikten ve bundan dolayı mahkum olduktan ya da her ne suretle olursa olsun toplumca bir suç dolayısıyla bir işleme tabi tutulduktan sonra, ikinci bir suç işleyen kimse ile kanunun tesbit ettiği bir suçu işleyen ve içinde bulunduğu tehlikeli hal sebebiyle suç faaliyetlerini bitirmeden bununla meşgul olan kimse mükerrir”[9] olarak kabul edilmiştir.

Bu tanımlar, kanunların tekerrürü kabul sistemi ve tekerrür şartlarının farklılığından kaynaklanmaktadır. Türk Ceza Kanununun kabul sistemine göre tekerrür hükümleri, bir suç işlendikten sonra yapılan yargılama soncunda fail hakkında mahkumiyet karar  verilmiş, karar kesinleşmiş fail bu karardan sonra belirli süreler içerisinde yeniden suç işlemiş ise yürürlük kazanır ve uygulanır .

Tekerrür fiile ilişkin bir durum olmayıp failin şahsına ait bir haldir. Bu sebeple tekerrür ikinci suçun ağırlatıcı  sebebi değildir. Önceden verilen cezaya rağmen cezadan uslanmayan, suç işleme kararlılığı  ve  ısrarı  ile ahlaki düşüklüğünün fazlaca olduğunu gösteren failin bu davranışı  sebebi ile ikinci suçunun cezasının ağırlaştırılmasıdır[10] .

Tekerrür bakış açılarına  göre farklı  biçimlerde ayırımlara tabi tutularak sınıflandırılmıştır[11]. Bu sınıflandırılmalarda ki farklılık, kanunların tekerrürü kabul ediş sisteminden kaynaklanmaktadır .

Tekerrürü şartlar  bakımından kabul eden sistemlere göre tekerrürün çeşitleri:

a-Gerçek tekerrür -Mefruz tekerrür ,

b-Genel tekerrür -Özel tekerrür ,

c-Süreli tekerrür -Süresiz tekerrür ,

d-Milli tekerrür -Milletlerarası  tekerrür.

Tekerrürün etkisi bakımından mevcut sistemlere göre tekerrürün çeşitleri:

a- İlga sistemi,

b- İkinci suça ait cezanın arttırılması  sistemleri[12].

Bu ayırımın dışında tekerrür, ''özel tekerrür-genel tekerrür, ilk tekerrür-sürekli tekerrür'' olarak da sınıflandırılmıştır[13].

Çalışmamızda tekerrürün çeşitlerini, genel tekerrür-özel tekerrür, milli tekerrür-milletlerarası  tekerrür, gerçek tekerrür-mefruz tekerrür, süreli tekerrür-süresiz tekerrür ayırımını dikkate alarak inceleyeceğiz.

TEKERRÜR ÇEŞİTLERİ

GENEL TEKERRÜR - ÖZEL TEKERRÜR

Genel tekerrürde, tekerrür hükümlerinin uygulanması  için önceki mahkumiyete konu suç ile sonradan işlenen suç arasında herhangi bir benzerlik veya ayniyet aranmamaktadır[14]. Failin önceden işlediği ve mahkum olduğu suç ile sonradan işlediği suç birbirinden farklı olabilir. Tekerrür hükümlerinin uygulanması  açısından suçların farklı  olmasının bir önemi yoktur. Zira bir suç işleyip mahkum olan fail daha sonra yeniden başka bir suç işlediğinde toplum kuralları  ile bağlı  olmadığını  ayrıca başkalarını  düşünme duygusundan mahrum olduğunu açıkça göstermiş bulunmaktadır. Failin ikinci defa olarak ceza kanununun herhangi bir hükmünü ihlal etmesi onun toplum bakımından zararlı  bir kimse olduğunun belirlenmesi için yeterlidir[15].

Bu düşünceyi savunanlara göre, hırsızlık suçunu işledikten sonra kasten adam öldürme suçunu işleyen kimsenin ne doğruluk ne de merhamet duygusu kalmamıştır. Daha da ilerisi bütün insani duygulardan yoksun olduğunu ispatlamıştır. Bu durumda toplum hayatına ehliyetsiz sayılır ve tasfiye edilmesi, mutlak zorunluluk olarak ortaya çıkar. Tekerrür dolayısıyla cezasının artırılmasının nedeni failin edindiği kötü alışkanlıkların yanında önceki cezasının doğurduğu  ızdıraplara karşı  duygusuz olduğunu da göstermesidir. Bu sebeple önceki cezanın hangi suçtan verildiğinin bir önemi yoktur[16].

Kaldı ki farklı  suçları  işleyen kimsenin ilk suçuna ilişkin eğilimlerini kaybettiğini ve vazgeçtiğini ileri sürmek mümkün değildir. Mükerririn işlediği suçların farklı  olması  değişik rastlantılardan kaynaklanmaktadır. Suçların farklı olması  tamamen tesadüfidir. Ayrıca toplum belirli suçlar  işleme eğiliminde olanlara karşı  olduğu kadar değişik suçlar  işleyenlere karşı  da korunması gerekir .

Genel tekerrür suç çeşitleri arasında bir ayırım yapmadığından dolayı özel tekerrüre konu olacak suçlar hakkında da uygulama alanı  bulur. Dolayısıyla tekerrürü yalnızca özel tekerrüre hasretmek ya da özel tekerrürde cezayı  daha fazla artırmak doğru bulunmamıştır[17].

Genel tekerrürü kabul eden kanunlara örnek olarak Belçika Ceza Kanununun 54-57'nci maddeleri, Fin Ceza Kanununun Bölüm VI , 1-5 paragrafı, Yunan Ceza Kanununun 88 ve 89ncu maddeleri, Lüksemburg Ceza Kanunun 54-57 nci maddeleri[18] ile İsviçre Ceza Kanununun 67'nci maddesi[19]  gösterilebilir.

Tekerrür hükümlerinin uygulanması  için failin işlediği ikinci suç ile evvelki mahkumiyetine konu olan suç arasında benzerliğin veya ayniyetin aranması  hallerine özel tekerrür denmektedir[20].

Özel tekerrürü savunanlara göre, tekerrür kurumunun ihdasını haklı  gösteren nedenler ancak özel tekerrürde bulunmaktadır. Tekerrür nedeniyle cezanın artırılması  faile verilen önceki cezanın yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır[21]. Sonraki suçun öncekine benzememesi halinde önceki cezanın etkisiz ve yetersiz kaldığından bahsedilemez. Bir toplumda en tehlikeli suçlular suçu meslek haline getirerek bu sahada uzmanlaşmış olanlardır[22]. Ayrıca bu tür suçlular suç işleme  ısrar ve inadında olduklarını  aynı  suçu işleyerek belirtmişlerdir[23]. Bu nedenledir ki tekerrür nedeniyle cezaların artırılması  aynı  veya benzer suçlar  işleyenler hakkında uygulanmalıdır.

Bu sistemi savunanların ileri sürdükleri diğer bir düşünce ise şöyledir:

Suçlunun ikinci defa işlediği suçun önceki suçundan farklı  olmasının anlamı açıktır; fail önceki suç veya benzeri suçlar  işleme eğiliminden vazgeçmiştir . Failin önceki suçundan vazgeçmesinin nedeni aldığı    cezanın etkisinde aranmalıdır. Faile verilen ceza amacına ulaşmış, yeniden aynı  suçu işlemesine engel olmuştur. Dolayısıyla ikinci suça ilişkin verilecek ceza da failde aynı etkiyi göstererek benzer veya aynı  suçu işleme eğiliminden kurtaracaktır. Şu halde ikinci suç nedeniyle cezanın artırılma zorunluluğu ortadan kalkmıştır[24].

Özel tekerrürün uygulanması konusunda   suçların ayniyeti konusunda bir sorun olmamasına rağmen, benzerliği koşulunda hangi suçların aynı  cinsten olacağı konusu açık değildir. Aynı  veya benzer çeşitli suçları  belirlemek için iki yöntemden bahsedilmektedir. Sayma yönteminde kanun koyucu suçları  objektif bütünlükleri ile ele alarak hangi suçların aynı  çeşide girdiğini sınırlı  olarak kanunda belirtir. Bu halde yargıcın  suçların ayniyetini veya benzerliğini ortaya koymada karşılaşacağı   güçlük bertaraf edilmiş olur. Genel ölçüler yönteminde ise kanun koyucu ayniyet veya benzerlik gösteren suçları  kanunda sınırlı  olarak sayma yerine bunların belirlenmesine yardımcı  olacak genel kıstaslar koyar. Bu suretle yargıç önüne gelen her somut olayda genel kıstaslar yardımıyla özel tekerrür hükümlerini uygulayacağı   benzerlik veya ayniyet gösteren suçları kendisi tesbit edecektir[25].

Özel tekerrür nedeniyle ikinci suçun cezasının ağırlaştırılacağını kabul eden kanunların başında Hollanda Ceza Kanunu (421nci madde) gelmektedir. Bu kanun suçları  benzerlikleri açısından üç sınıfa ayırmakta, her sınıfta sınırlı olarak sayılan suçlar kendi aralarında tekerrüre neden olmaktadırlar. İzlanda Ceza Kanununun 71inci maddesi, Danimarka Ceza Kanununun 81inci maddesi, Norveç Ceza Kanununun 61inci maddesi, Polonya Ceza Kanununun 60 ncı  maddelerinde özel tekerrür sistemi kabul edilmiştir.

Genel tekerrür ile özel tekerrürü birlikte kabul eden karma sistemler de mevcuttur. Bu sisteme göre, genel tekerrür halinde ikinci suça verilecek ceza artırım miktarı ile özel tekerrürde verilecek  artırım miktarı birbirinden farklıdır. Özel tekerrür hallerinde artırım miktarı  daha fazla olmasına rağmen genel tekerrür halinde bu miktar daha azdır.

765 sayılı TCK’nun  tekerrürü düzenleyen 81nci maddesinin 1inci fıkrası  genel tekerrürü 2 nci fıkrası  ise özel tekerrürü kabul etmiştir. Genel tekerrür ile özel tekerrürün birleşmesi halinde ise özel tekerrür hükümleri uygulanır.

Ancak 5237 sayılı yeni TCK tekerrürü düzenleyen 58 nci maddesinde genel tekerrür sitemini kabul ederek özel tekerrür halini ayrıca düzenlememiştir.

MİLLİ TEKERÜR-MİLLETLERARASI TEKERRÜR

Milli tekerrür sistemine göre tekerrüre esas olacak mahkeme kararlarının ancak milli mahkemelerce verilmiş olması  gerekmektedir. Buna göre milli tekerrürü şöyle tanımlayabiliriz; Suçların benzerliği veya farklılığı ayırımına girilmeden tekerrüre esas olacak önceki mahkumiyet kararının milli mahkemelerce verilmiş olması  koşulunu arayan sisteme milli tekerrür sistemi denir. Bu sistemde failin işlediği suçlar konusunda genel veya özel tekerrür ayırımı ikincil bir sorundur. Tekerrür uygulamasını kabul etmiş sistem öncelikle mahkumiyet kararının yerel mahkemelerce verilmiş olup olmadığını  inceleyecek ancak bundan sonra kabul ettiği genel tekerrür - özel tekerrür veya karma sistemine göre tekerrür hükümlerini uygulayacaktır.

Milli tekerrür sisteminin kabul eden sistemlere göre, ceza vermek devletin egemenliği ile ilgili bir husustur. Bu nedenle itibar edilecek önceki mahkumiyet hükmünün ancak ilgili devlet mahkemeleri tarafından verilmiş olması  gerekir. Yabancı mahkemelerin kararlarının  tekerrüre esas olarak kabul etmek yabancı  ceza kanununun milli ülkede uygulanmasını kabul etmek anlamına gelir. Halbuki ceza kanunu egemenliğin görünümlerinden biridir ve yer bakımından yetkisi her devletin kendi sınırları  ile sınırlanmıştır[26]. Kaldı ki yabancı mahkemelerce verilmiş mahkumiyet kararlarının elde edilmesi oldukça güçtür ve zaman alır. Bu nedenle ceza davalarını görülmesi ve karara bağlanması  sürüncemede kalabilir. Diğer yandan her devletin kabul ettiği suç tipleri birbirinin aynı  değildir. Hatta bazı fiiller bir devlet kanunlarında suç olarak tanımlanmış olmasına rağmen diğer bir devlet kanunlarında suç olarak tanımlanmamış olabilir. Genel tekerrürü veya özel tekerrürü kabul etmiş sistemde bu haller sorunlar  da beraberinde getirir. Örneğin özel tekerrürü kabul etmiş sistemde ikinci suçun benzeri olan ve mahkum olunan fiil suç olarak kabul edilmemiş ya da tam tersi bir durum ortaya çıkabilir. Bu hallerde zorunlu olarak uygulanması  gereken tekerrür ihtiyari hale geçer[27].

Fransız Yargıtayı vermiş olduğu kararlarda ve İsveç Kanunun XXVI ncı faslında yabancı mahkeme kararlarının tekerrüre esas olmayacağını  kabul etmişlerdir[28].

Milletlerarası  tekerrür sistemine göre, tekerrür hükümlerinin uygulanması  konusunda önceki mahkumiyetin verildiği mahkemenin bulunduğu yer veya kararının menşei dikkate alınmaz. Yabancı mahkemeler tarafından verilmiş mahkumiyet hükümleri ile yerli mahkemelerin verdiği mahkumiyet kararları arasında bir fark gözetilmeksizin tekerrür hükümleri uygulama alanı bulur[29]. Bu sistemi savunanlara göre; Günümüz koşullarında suçluların farklı ülkelerde suç işlemeleri ve birinden diğerine geçişleri son derece kolaydır.vSuç işleme konusunda ısrarını  ve kararlılığını  ortaya koymuş suçlunun işlediği suçların farklı  ülkelerde olması  bir tesadüf veya kurnazlıktır. Bu durumda suçlunun bulunduğu ülkede işlediği ikinci suçu, ilk suç olarak değerlendirmek faili ödüllendirmek anlamına gelir. Devletler arasında mahkumiyet kararlarının iletilmesi devletlerin birbirlerine yardımı olarak değil hukukun korunması  açısından ortak yarar olarak görmek gerekir. Kaldı ki milletlerarası  tekerrürün kabulü devletlerin suç ve suçlulukla ilgili mücadelesini kolaylaştırıcı bir etkisi de vardır[30].

Alman Ceza Kanunun yürürlükten kaldırılmış 66’ncı  maddesinin 5’inci bendine göre yurt dışında işlenmiş kasıtlı  suçlara ilişkin mahkumiyet kararının tekerrüre esas alınacağını kabul etmişti. Ayrıca  İsviçre Ceza Kanununun 67'nci maddesinin 3’üncü fıkrasındaki,  “yabancı  ülkede infaz edilen ceza ve emniyet tedbirleri, eğer hüküm İsviçre Hukukunun esaslarına aykırı değilse  İsviçre'de çekilmiş sayılacağı”[31] hükmü ile milletlerarası  tekerrürü kabul etmiştir.

765 sayılı TCK 87’nci maddesinin 4’üncü fıkrasının son cümlesinde yabancı mahkemelerce verilmiş mahkumiyet hükümlerinin Türkiye’de işlenen yeni suçlar bakımından tekerrüre esas teşkil etmeyeceğini hükme bağlamıştır. Ancak 87/4’üncü maddede yer alan milli tekerrürü kabul sitemine yine aynı fıkra içerisinde bir kısım istisnalar getirmiştir. Buna göre TCK’nun 2’nci kitap 6’ncı babın birinci faslında yer alan, kalpazanlık cürümleri (m.316), para değerini indirerek tağyir (m.317), taklit parayı tedavüle çıkartma(m.318), bilmeden alınan kalp paranın bilerek tedavüle çıkarılması (m.320), kalpazanlık aletlerini yapma (m.325), bu suçların itibarı amme kağıtları üzerinde işlenmesi suçları (m.331) ile; aynı babın ikinci faslında yer alan devlet mührünü taklit veya kullanma (m.332), resmi mühür veya aletleri taklit veya kullanma (m.333) suçlarını; 7’nci babda yer alan Uyuşturucu madde ticaret (m.403), uyuşturucu madde kullanma kullanılmasını kolaylaştırma (m.404) suçlarına ilişkin yabancı mahkemelerde yapılan kovuşturmalar neticesinde verilen mahkumiyet hükümler Türkiye’de işlenen suçlar bakımından tekerrüre esas teşkil edecektir. Diğer bir anlatımla 765 sayılı TCK yukarıda belirtilen suçlar bakımından milletlerarası tekerrürü kabul etmiştir.

5237 sayılı yeni TCK 58’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında bir kısım suçlara ilişkin olarak verilen yabancı mahkeme kararları hariç olmak üzere yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen mahkumiyet hükümlerinin tekerrüre esas alınamayacağı hükme bağlanarak milli tekerrür sistemi kabul edilmiştir. Ancak Yeni TCK milletlerarası tekerrüre esas alınacak suçlar bakımından Eski TCK’nuna nazaran daha geniş bir düzenleme getirmiştir. 58/4’üncü maddeye göre; Kasten adam öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçlarına ilişkin yabancı ülke mahkemelerince verilen mahkumiyet kararları Türkiye’de yeniden işlenen suçlar bakımından tekerrüre esas teşkil edecektir. 5237 sayılı Yeni TCK’nun 58’inci maddesinde milletler arası tekerrür bakımından öngörülen bu suçlardan, kasten adam öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık suçları daha önceki tasarı ve kanunlarda yer almamaktaydı.

GERÇEK TEKERRÜR - MEFRUZ TEKERRÜR

Tekerrürün çeşitlerinden bir diğeri de gerçek tekerrür-mefruz tekerrür ayırımıdır.

Tekerrür hükümlerinin uygulanması  için önceki suça ilişkin verilen mahkumiyetin çekilmiş olması  koşulunun aranması  hali gerçek tekerrürdür. Gerçek tekerrürü savunanlara göre, ilk defa suç işleyen kimse o fiili suç olarak tanımlayan ve yasaklayan kanuna karşı  gelme iradesini ortaya koymuştur. Bu halde sadece kanuna karşı  gelen kimse hakkında ikinci suçu sebebiyle cezasının artırılmasını haklı  gösterecek bir neden yoktur. Halbuki bu suça ilişkin olarak verilen cezayı  çektikten sonra yeniden suç işleyen kimse kanunu, yargıcı ve cezayı hiçe sayarak cezaya karşı duygusuz ve tepkisiz olduğunu ortaya koyduğundan topluma daha etkili bir savunma çaresini vermiş olur[32]. Bir suçlunun suç işleme hususunda ahlaken düşük olduğunun belirlenebilmesi için önceki suçuna ait cezasını çektikten sonra yeniden suç işlemesi gerekir. Hükmolunan ve çektirilen cezaya rağmen suçlunun  ıslah olmaması, yeniden suç işleyerek bunu göstermesi halinde ahlaken düşük bir seviyede olduğunu anlarız[33].

Toplum herhangi bir kriminolojik nedenle bir kimseyi cezalandırırken güttüğü tek amaç onun terbiye ve  ıslahını  temin ederek iyi bir yurttaş olmasını ve topluma tekrar katılmasını sağlamaktır. Hükmün tefhimi ve infazın derhal başlaması  suçluyu akıllandırmaya hemen yetmez[34]. Bu terbiye,  ıslah ve akıllandırma ancak faile cezasını çektirmekle mümkündür. Cezasını  çeken bir suçlu tekrar suç işlerse ancak o zaman cezanın amacının  gerçekleşmediği ortaya çıkar ve fail hakkında verilecek ikinci ceza artırılabilir[35]. Kaldı ki ikinci suç sebebiyle cezanın artmasına esas olan tekerrürde suçluya önceki cezadan daha ağır bir ceza verilmesinin nedeni suçlunun hafif ceza ile yola gelmediği düşüncesidir. Cezaların gerekliliği ve  ıslah niteliği tartışma konusu olmadıkça ve inkar edilmedikçe, tekerrürün cezayı  artırması  bu şekilde açıklanabilir. Suçlunun önceki cezayı çekmiş olmasına rağmen yola gelmemiş olması  halinde tekerrür hükümleri uygulanabilir[36].

Mefruz tekerrürde ise cezanın infaz edilmiş olması  koşulu aranmayıp daha önceden verilmiş bir mahkumiyet kararının varlığı yeterli sayılmıştır[37]. Failin ikinci suçu hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanması  için önceki suça ilişkin verilen mahkumiyet kararının infaz edilmiş olmasının bir önemi yoktur. Önceden cezalandırılmanın anlamı  lafzi olarak ne ifade ediyorsa odur. Diğer bir ifadeyle herhangi bir zamanda bir kimsenin hakkında cezaya hükmedilmesi yeterlidir. Cezanın niteliği ve infazı  tekerrür hükümlerinin uygulanmasına bir etkide bulunmaz[38]. Bu sistemi savunanlara göre cezaların suçluları uslandırdığı, yeni suçlar işlemesine engel olduğu kabul edilse bile bu husus ispatlanmış değildir. Suçluların uslanması, ıslah olması  mutlak bir gerçek değil kanun koyucunun beslediği bir umuttur[39]. Bu teori ispatlanmadığı  gibi  bunun akside tahakkuk etmiştir. Tekerrür sosyal bir olaydır, tekerrürün sosyal nedenleri ortadan kalkmadıkça önceki mahkumiyete ne ceza verilirse verilsin sonuç aynı olacaktır. İlk mahkumiyetinin cezasının ağırlığını  tamamen hissetmiş bir kimse buna rağmen toplumsal saiklerin etkisi altında yeniden suç işleyebilir[40]. Cezanın çekilmedikçe suçlunun uslanması, ıslah olması  beklenemeyeceği düşüncesi kabul edilse bile, suçlu üzerinde beklenen olumlu etkiler ancak seçkin yetişmiş personelin görev yaptığı  nadir kurumlarda çekilen uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarda mümkün olabilir. Mahkumu iyileştirmekten ziyade kötü etkiler bıraktığı    herkes tarafından bilinen eski cezaevlerinde çekilen uzun süreli cezalar ve mahkum üzerinde hiçbir iyi etki bırakmaya uygun olmayan kısa süreli cezalar hakkında bu tezi ileri sürmek mümkün değildir[41].

Tekerrür hükümlerinin uygulanması  için önceki cezanın çekilmiş olmasını şart koşmak, cezanın infazından kaçarak toplum için daha tehlikeli olduğunu gösterenleri ödüllendirmek olur. Birlikte suç işleyip cezaya mahkum olanlardan bir veya birkaçı hakkında ceza infaz edilenler ile infazdan kaçanlar daha sonra bir suç işlediklerinde tekerrür hükümleri nasıl uygulanacaktır. Eğer tekerrür için infaz şartı  aranırsa, önceki cezasını  çekenlerin yeni cezalar artırılacağı halde infazdan kaçanlar mükerrir sayılmayacakları  için cezaları artırılmayacaktır. Bu durumda infazdan kaçanlar imtiyazlı  sayılıp bir anlamda ödüllendirilmiş olacaklardır[42]. Bunu kabul etmeye de olanak yoktur. Yine bu düşünceyi savunanlara göre tekerrür halinde cezanın artırılmasının nedeni, önceki cezanın yetersizliği değil, evvelce hüküm giymiş failin yeniden suç işlemek suretiyle sabit olan yoğun tehlike halini göstermesidir[43]. Yoğun tehlike halini gösteren failin önceki mahkumiyet hükmündeki cezasını  çekmiş olmasının bir önemi yoktur, zira yeniden suç işleyerek bu halini ortaya koymuştur.

765 sayılı TCK 81’inci maddesinde yer alan “cezasını çektiği veya cezanın düştüğü” ibarelerinin değerlendirilmesinde Eski TCK’nun mefruz tekerrür sistemini (bazı yazarlara göre gerçek tekerrürü) kabul ettiği ileri sürülmüştü. Ancak Yargıtay[44] uygulamalarında tekerrür hükümlerinin uygulanması için önceki mahkumiyetin infaz edilmiş olması koşulu aranmaktaydı. Fakat kanunun lafzı ile uygulamanın farklılığı, bu konuda doktrinde birlik oluşmaması Eski TCK’nu tekerrür hükümlerinin uygulanmasını sorunlu hale getirmişti.

5237 sayılı Yeni TCK 58’inci maddesinin  Birinci fıkrasında Eski TCK’ndan kaynaklanan gerçek-mefruz tekerrür tartışmalarına bir daha fırsat tanımamak için kanun metninde ayrıca ifade kullanma ihtiyacı duyulmuştur. 58/1’inci maddeye göre “tekerrür hükümlerinin uygulanması  için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez”. Yeni TCK’nda yer alan bu ifadeyle, kanunumuzun mefruz tekerrürü açıkça benimsediği ortadadır.

SÜRELİ TEKERRÜR - SÜRESİZ TEKERRÜR

Tekerrür çeşitlerinden bir diğer ayrımda süreli tekerrür - süresiz tekerrür ayırımıdır. Süreli tekerrür sisteminde, faile önceki mahkumiyeti nedeni ile sonradan işlediği suçun cezasının artırılması  için, mahkumiyet kararından sonra belirli süreler içerisinde ikinci suçun işlenmesi koşulunun aranmasıdır. Süreli tekerrür sisteminin taraflarına göre, verilen ilk cezanın faili uslandırma etkisi belirli bir süre içerisinde mümkün olabilir. Bu süre geçtikten sonra failin işlediği ikinci suç ile önceki mahkumiyet arasında bir bağ oluşturulamaz. Zira hiçbir ceza, suçluları  ilanihaye suç işleme kararlığından vazgeçiremez. İlk mahkumiyetin korkutucu veya cezanın infazının ıslah edici etkisinin suçlunun yaşamı boyunca devam edeceğini ileri sürmek mümkün olsa da bunun doğruluğunu ispatlamak imkansızdır. Suçlu ilk mahkumiyetinden itibaren geçen belli sürelerde suç işlememekle, cezadan beklenen caydırıcılık ve önleyicilik fonksiyonunu yerine getirdiğini göstermiştir. Belirli sürelerden sonra yeniden suç işlemesi halinde verilecek ağırlaşmamış ceza da ilk mahkumiyetinde olduğu gibi suçlu üzerinde etkilerini ortaya koyacaktır[45]. ilk mahkumiyetinden sonra uzunca bir süre suç işlemeyen bir kimsenin ahlaken düşük veya kanunlara karşı  gelme açısından  ısrarlı  olduğu düşünülemez, hatta bu süre içerisinde suç işleme eğiliminin ortaya çıkmamış olması  failin iç aleminde düzelme olduğunu gösterir[46]. Suçun bir toplumsal olgu olduğu yönü ele alınırsa faile ikinci suçu toplumsal şartların işlemeye zorladığı bile düşünülebilir. Kaldı  ki kanunlarda kabul edilen suç ve ceza zamanaşımından sonra kovuşturma yapılamayacağı  gibi suçlu aleyhinde verilmiş ceza da düşecektir. Suçun kovuşturulmasına ve cezanın infazına engel olan süre geçimlerinin tekerrür  için de uygulanmasına engel bulunmamaktadır. O halde bu süreler içerisinde iyi hal göstermiş bir kimse için ikinci suçu nedeniyle cezasının artırılmasını ileri sürmek haksızlık teşkil edecektir[47]. Süreli tekerrürün kabulünde bir başka etken de yapılan kriminolojik araştırmalarda kronik suçluların ikinci suçu belirli süreler içerisinde işledikleri sonucudur. Diğer yandan cezaların ertelenmesinde kabul edilen deneme süresi tekerrürde de aynen uygulanmalıdır. Zira hükümlü ertelemede belirli süreyi iyi hal ile geçirdiği takdirde mahkumiyeti vaki olmamış sayılmakta iken tekerrürde belli süreler tesbit edilmesi kanunların bir çelişkisini ortaya koyar[48].

Süresiz tekerrür sisteminde ise önceden bir suçtan mahkum olmuş bir kimse ne kadar zaman geçerse geçsin yeniden suç işlemesi halinde ikinci suçunun cezasının tekerrür nedeniyle arttırılacağı  kabul edilir. Bu sistemi savunanlara göre, ilk suçtan dolayı  verilen cezanın amacı failin bir daha suç işlememesini sağlamaktır. İkinci defa bir suç işleyen kimse gerçek kişiliğini ortaya koymuştur. Bu kişilik de verilen cezadan uslanmama ve suç işleme konusunda kararlılık olarak tezahür etmektedir. Mahkumiyet kararı ile herkesin artık sona ereceğine inandığı    kötü eğilim ve suç  ısrarı, uzun bir süre de geçse, ikinci suçun işlenmesi ile ortaya çıkmıştır. Bu durumda suçluya bir süre için suç işlemediğinden dolayı  teşekkür etmek mi gerekir. Tekerrür nedeni ile cezasını  artırmamak onu ödüllendirmek anlamına gelmez mi? Kaldı ki mükerririn işlediği suç belki de son işlediği suçtur. Bu arada işledi i daha fazla suçların olmadığı  ileri sürülemez[49]. Bir kimse çektiği cezayı  hiçbir zaman unutmamalıdır; zira bu ceza suçluya yaşam  boyunca yeni suçlar işlemesi hususunda bir engel yada cezanın ağırlığını  hissettirmek için hükmedilmiştir[50].

Zamanaşımı  konusu tekerrür süresini haklı  göstermeye yetmez. Zira zamanaşımı konusu doktrinde oybirliği ile kabul edilmiş değildir. “Bundan başka zaman ile zayıflayan, etkisini kaybeden şeyler maddi vakıalardır. Mükerrirlik zamanaşımına uğramayan psikolojik bir vakıanın meydana getirdiği ahlaki düşüklüğünde bir artışı  gösterir”[51].

765 sayılı TCK 81 nci maddesinde süreli tekerrür sistemini kabul etmiştir. Kabul ediliş sistemine göre 5 yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyet halinde 10 yıl, 5 yıldan az hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyet halinde ise 5 yıl içerisinde yeniden suç veya suçlar işleyen kimse bakımından tekerrür hükümlerini uygulanacaktır.

5237 sayılı Yeni TCK 58’inci maddesinin  2’nci fıkrasında tekerrür hükümlerinin uygulanması yönünden iki süre öngörülmüştür. Buna göre; 5 yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkumiyet halinde bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren 5 yıl, 5 yıl veya daha aza süreli hapis yada adli para cezasına mahkumiyet halinde bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde yeniden suça işleyenler bakımından tekerrür hükümleri uygulanacaktır. Kanunumuzdaki bu düzenleme ile, 1’inci fıkrada tekerrürü hükümlerinin uygulanabilmesi bakımından cezanın infaz edilmesi koşulunu aramamasına rağmen tekerrür zaman üst sınırının belirlenmesi bakımından cezanın infaz edilmesi koşulunu aradığı ortaya konulmuştur. Diğer bir ifadeyle, daha önceden hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı  bulunan bir kimse bu ceza infaz edilmeden hangi süre içerisinde suç işlerse işlesin hakkında tekerrür hükümleri uygulanacaktır. Ancak hakkında verilen mahkumiyet kararı infaz edilenler bakımından kanun koyucu tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için bir üst sınır öngörmüştür. Hakkında hükmolunan cezanın infazına başlanan kimseler ilk infaz gününden itibaren 5 veya 3 yıl süreler içerisinde yeniden suç işledikleri takdirde mükerrir olarak kabul edileceklerdir. Bu süreler bittikten sonra yeniden suç işlemeleri halinde ise artık tekerrür hükümleri uygulanamayacaktır.

Yeni TCK’nda ortaya konan bu anlayışa göre, kanun koyucu infaz edilen cezalar bakımından süreli tekerrürü, cezasının infazına başlanamayanlar bakımından süresiz tekerrür sistemi kabul etmiştir.

 

SONUÇ

Sosyal bir yaratık olan insanın,  aktif biçimde topluma  veya kanunlara karşı gelme düşüncesinin yansıması genellikle suç vasfına sahip eylemler şeklinde ortaya çıkmaktadır. İlk defa işlenen bir suç hakkında verilen mahkumiyet kararından sonra tekrar suç işleyenlerin kişisel durumu olan tekerrürün çeşitleri mukayeseli hukukta bazı kanunların tekerrürü kabul ediş sistemlerine bağlı  olarak değişkenlik göstermektedir. Çalışmamızda tekerrürün çeşitleri, şartlar  bakımından kabul ediliş sistemine uygun olarak incelenmiştir. Bu nedenle tekerrürün çeşitleri, genel-özel tekerrür, milli - milletlerarası tekerrür, gerçek-mefruz tekerrür ile süreli- süresiz tekerrür olarak sınıflandırılmıştır. İlgili bölümlerde detaylı olarak anlatılan tekerrür çeşitleri arasında karma sistemleri kabul etmenin daha uygun olacağı düşüncesindeyim. Zira tekerrürün kabul amacına uygun olarak uygulamak mükerrirler üzerinde gereken etkisini sağlamak karma sistemlerde daha kolaydır. Örneğin özel tekerrürde, aynı  veya benzer suçlar  işleyenler hakkında verilecek cezanın artırılması,  diğer suçlara verilecek cezalar üzerinde bir artırıma gidilmemesi hakkaniyete uygun düşmemektedir. Genel tekerrürde ise aynı suçları işleme konusunda uzmanlaşmış ve kronikleşmiş suçlulara verilecek ceza artırımının farklı suçları işleyenlere verilen miktarla bir tutmak da kabul edilmesi güç sorunlar  beraberinde getirmektedir. Bu nedenlerle istemlerin çatışması  yerine birbirini tamamlayan düşüncelerin ağırlığını  hissettirdiği karma sistemler tekerrürün amacına daha uygun olur.

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA

 

1-AKDAĞ,  Selami, Türk Ceza Kanunu Şerhi -Emsal  İçtihatlar ve  İlgili Konular, Ankara 1976.

2-ARTUK, M. Emin/GÖKÇEN, Ahmet, YENİDÜNYA, Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler II, Ankara, 2003.

3-BIYIKLI, Hasan, Sosyal Ceza Hukuku  İşçinin Ceza Yoluyla Korunması, Ankara 1983.

4-ÇAĞLAYAN, M. Muhtar, Türk Ceza Kanunu, 3. Bası , Ankara 1984.

5-DEMİRBAŞ, Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2.Bası, Ankara,2005.

6-DİRİL, Ziya, ''Tekerrür Hükümlerinin Tatbiki İçin Tekerrüre Esas Tutulan Cezanın Çekilmiş Olması  Şart mıdır?'', Adalet Dergisi, 1945/3, (229-231).

7-DÖNMEZER, Sulhi, Kriminoloji, 8. Bası, İstanbul,1994.

8-DÖNMEZER, Sulhi / ERMAN, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, III. cilt, Onikinci Bası, İstanbul 1997.

9-EREM, Faruk / ARTUK, Emin / DANIŞMAN, Ahmet, Ümanist Doktrin Açısından Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ondördüncü Baskı, Ankara 1997.

10-EREM, Faruk, ''Tekerrürde Cezanın Çekilmiş Olması Şart Değildir'', Adalet Dergisi, 1944/10.

11-EREM, Faruk, ''Tekerrürde Cezanın Çekilmiş Olması Şart Değildir II'', Adalet Dergisi, 1945/5, ( 453-466).

12-FINDIGİL, Yavuz, ''Tekerrürde Cezanın Çekilmiş veya Düşmüş Olması Şart mıdır'', Adalet Dergisi, 1945/3, (222-228).

13-GAROFALO, B. Rafaele, Criminologia, (çeviren Göklü, Muhittin)  İstanbul,1957.

14-GÜNAY, Erhan, Cezada Tekerrür Uygulaması , Ankara 1996.

15-GÖZÜBÜYÜK, A.Pulat, Türk Ceza Kanunu Gözübüyük Şerhi, Cilt 1, İstanbul 1989 .

16-HAFIZOĞULLARI, Zeki, Ceza Hukuku El Kitabı, İstanbul 1989.

17-JESHECK, Hans-Heinrich / İÇEL, Kayıhan / BAYRAKTAR, Köksal, Alman Federal Cumhuriyeti Ceza Hukukuna Giriş, Türk Ceza Kanununa  İlişkin Açıklamalar, (Çeviriler Yenisey, Feridun), 1. Bası, İstanbul l989.

18-JESHECK, Hans-Heinrich, Lehrbuch des Strafrechts Allegemeiner Teil, 3.Auf1age, Berlin 1978.

19-KUNTER, Nurullah, ''Tekerrürde Cezanın Çekilmiş Olması  Şart Değildir'', Adalet Dergisi, 1945/1, (3-17).

20-MAJNO, Ceza Kanunu Şerhi, Türk ve İtalyan Ceza Kanunları, 1. Cilt, Ankara 1977 .

21-MALKOÇ, İsmail / GÜLER, Mahmut, Uygulamada Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler-l, Ankara 1996.

22-ÖNDER, Ayhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3.Bası, İstanbul, l989.

23-SCHULTZ, Hans, Einführung in den Allegemeinen Teil Des Straftrechts, Zweiter Band, Bern, 1974.

24-SİMAV, Şefik, ''TCK'da Tekerrür'', Adalet Dergisi, 1945/12, (1309-1321).

25-TAN, Hadi, ''Tekerrür Hükümlerinin Tatbiki İçin Cezanın Çekilmiş Olması Şarttır'', Adalet Dergisi, 1945/4, (336-345).

26-TANER, Tahir, Ceza Hukuku Umumi Kısım, 3. Bası, İstanbul, l953.

27-UZUNHASANOĞLU, Sırrı, Tekerrür ve İlgili Af, Adli Sicil, Sabıka, Eşkal ve Hüviyeti Tesbit Müesseseleri, Ankara 1961.

 [1] Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı,  yyasar@yahoo.com

[2] Sırrı UZUNHASANOĞLU, Tekerürü ile ilgili Af, Adli Sicil, Sabıka, eşkal ve Hüviyeti Tesbit Müesseseleri, Ankara 1961, s. 10

[3] Timur DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. Bası, Ankara, 2005, s. 560.

[4] M. Emin, ARTUK/Ahmet, GÖKÇEN/Caner, YENİDÜNYA, Ceza Hukuku Genel Hükümler II, Ankara, 2003, s. 213; SANTORO, Manuale di diritto Penale, I.Torino 1958, s. 287; PANNAIN, Manuale di diritto Penal, Padova 1954, s. 605 den zikreden Sulhi DÖNMEZER/Sahir ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.3, Onikinci Bası, İstanbul 1997, s. 127.

[5] Erhan, GÜNAY, Cezada Tekerrür Uygulaması, Ankara, 1996, s.2; Tahir TANER, Ceza Hukuku, 3. Basım, İstanbul 1953, s. 484; Bahri ÖZTÜRK, Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, 3. Bası, Ankara 1994, s.285.

[6] Hans-Heinrich, JESHECK/Kayıhan İÇEL/Köksal BAYRAKTAR, Alman Federal Cumhuriyeti Ceza Hukukuna Giriş Türk Ceza Kanununa İlişkin Açıklamalar, Çeviren Feridun YENİSEY, 1. Bası, İstanbul 1989, s. 167.

[7] İsmail MALKOÇ/Mahmut GÜLER, Uygulamada Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler, C.1, Ankara 1996, s. 654.

[8] Faruk EREM, “Tekerrürde Cezanın Çekilmiş Olması şart Değildir”, Adalet Dergisi, C. 35, 1944, s. 815.

[9] Sulhi, DÖNMEZER, Kriminoloji, 8. Bası, İstanbul 1994 s. 393.

[10] TANER, S. 485; Selami, AKDAĞ, Türk  Ceza Kanunu Şerhi- Emsal İçtihatlar ve İlgili Kanunlar, Ankara, 1976, s. 149.

[11] Zeki, HAFIZOĞULLARI, Ceza Hukuku El Kitabı, İstanbul 1989, s. 478.

[12] DÖNMEZER/ERMAN, C. 3, s. 129-148.

[13] Faruk, EREM/M.Emin, ARTUK/Ahmet DANIŞMAN, Ümanist Doktrin Açısından Ceza Hukuku Genel Hükümleri, Ondördüncü Bası, Ankara 1997, 2. Cilt, s. 645.

[14] DÖNMEZER/ERMAN, C. 3, s. 131.

[15] TANER, s. 488.

[16] B.Rafaele, GAROFALO, Criminologia, çeviren, Muhittin GÖKLÜ, İstanbul, 1957, s.312.

[17] EREM/ARTUK/DANIŞMAN, C. 2, s. 645.

[18] DÖNMEZER/ERMAN, Cilt 3, s. 132.

[19] Hans, SCHULTZ, Eınfuhrung in Den Allegemeinen Teil des Strafrechts, Zweiter band, Bern, 1974, s. 67-68.

[20] A. Pulat GÖZÜBÜYÜK, Türk Ceza Kanunu Gözübüyük Şerhi, Cilt 1, İstanbul, 1989, s. 983; GAROFALO, S. 311.

[21] Hans-Hein, JESHECK, Lehrbuch des strafrechts Allegemeiner Teil, 3. Auflage, Berlin, 1978, s. 719.

[22] DÖNMEZER/ERMAN, 3. Cilt, s. 132-133.

[23] TANER, s. 488.

[24] DÖNMEZER/ERMAN, 3. Cilt, s. 133.

[25] EREM/ARTUK/DANIŞMAN, C. 2,  s. 647-648.

[26] EREM/ARTUK/DANIŞMAN, Cilt 2, s. 636.

[27] Ayhan ÖNDER, Ceza Hukuku Genel Hükümler, C. 3, İstanbul 1989, s. 156.

[28] DÖNMEZER/ERMAN, 3. Cilt, s. 136.

[29] DÖNMEZER/ERMAN, 3. Cilt, s. 136

[30] ÖNDER, s. 157; TANER, s, 504.

[31] EREM/ARTUK/DANIŞMAN, C. 2, s, 632.

[32] CARRARA, Stato della dotrina sula recidiva in Opuscoli, II, Prato, 1878, s. 136-137 den zikreden DÖNMEZER/ERMAN, C. 3, s, 130

[33] Ziya, DİRİL, “Tekerrür Hükümlerinin Tatbiki İçin Tekerrüre Esas Tutulan Cezanın Çektirilmiş Olması Şart mıdır?”, Adalet Dergisi, 1944/12. s. 1003-1013.

[34] Yavuz, FINDIGİL, “Tekerrürde Cezanın Çekilmiş veya Düşmüş Olması Şart mıdır?”, Adalet Dergisi, 1945/3, s. 231.

[35] Hadi Tan, “Tekerrür Hükümlerinin Tatbiki İçin Cezanın Çekilmiş Olması Şarttır”, Adalet Dergisi, 1945/3, s. 339; Reşad,  BAYRAMOĞLU, “Tekerrürde Cezanın Çekilmiş Olması Şart mıdır Değil midir?”, Adalet Dergisi, 1944/12, s. 1003-1013.

[36] Şefik SİMAV, “Türk Ceza Kanununda Tekerrür”, Adalet Dergisi, 1945/12, s. 1319.

[37] Hasan, BIYIKLI, Sosyal Ceza Hukuku İşçinin Ceza Yoluyla Korunması, Ankara, 1983, s. 272.

[38] SCHULTZ, s, 67.

[39] PUGLIA, Della recidiva in Pessina, Enciclopedia del dritto penale italiano V, s. 733 den zikreden DÖNMEZER/ERMAN, Cilt 3, s. 130.

[40] Faruk EREM, “Tekerrürde Cezanın çekilmiş Olması şart Değildir II”, Adalet Dergisi, 1945/5, s. 464.

[41] Nurullah, KUNTER, “Tekerrürde Cezanın Çekilmiş Olması Şart Değildir”, Adalet Dergisi, 1945/1, s. 14.

[42] KUNTER, s, 13.

[43] PUGLIA, in Pessina, s. 700 den zikreden DÖNMEZER/ERMAN, Cilt 3, s, 131.

[44] Örneğin 8. CD. 09.11.1989 gün 7949/9174 E, K sayılı kararı: “sanığın önceki mahkumiyeti suçun işlendiği tarihten sonra infaz edildiği ve tekerrüre esas alınamayacağı gözetilmeden tekerrürden dolayı artırma yapılması bozmayı gerektirmiştir” , Yılmaz G. ERDURAK, Türk Ceza Kanunu, Ankara 1991, 2. Bası, s, 190.

[45] M. Muhtar, ÇAĞLAYAN, Türk Ceza Kanunu, 3. Bası, Ankara, 1984, s, 934.

[46] EREM/ARTUK/DANIŞMAN, Cilt 2, s, 642.

[47] Zanardelli Projesi Gerekçesi, zikreden MAJNO, Ceza Kanunu şerhi Türk ve İtalyan Ceza Kanunları, Cilt 1, Ankara, 1977, s, 443.

[48] ÖNDER, s, 160.

[49] GAROFALO, s, 312.

[50]DÖNMEZER/ERMAN, Cilt, 3, s, 135.

[51] EREM/ARTUK/DANIŞMAN, Cilt, 2, s, 643.