Guncelleme : 31.01.2017 20:16:01
 
 
 
 
Ana Sayfa Dergi Hakkında Yayın İlkeleri iletişim
 
 
Arama
Aramak için:
Site icinde Ara
Internette Ara


Site Icerigi
Makale
Çeviri
Belge
Karar Çevirisi
Kitap İncelemesi
Uluslararasi Sözlesmeler
Mahkeme Kararı
Kanun Tasarısı
Anayasa Mahkemesine İptal Başvurusu
Mevzuat
Yönetmelik Taslağı
Yönetmelik Değişikliği
E-Kitap

E-Akademi de"Çeviri" kategorisinde
4 sayfada Toplam 20 yazi bulundu.

Çeviriler / Translation / Uebersetzungen
  KÜRESELLEŞME VE EGEMENLİK

Küreselleşme ve egemenlik bir çok gözlemciyi bu kavramların anlamlarını abarttıkları için yanlış sonuçlara götüren, ikinci milenyum yaklaşımında uluslararası sistemin dönüşümü ile ilgili kavramlardır. Bazı analizciler dünyanın yeni bir çağa girdiğini iddia etmektedirler. Kurumsal yapıların ortaya çıkmasıyla özellikle egemen devlet, küreselleşme tarafından zayıflatılmış ve zarar görmüştür.
Bu bölümün temel tezi egemenliğin, temelde küreselleşme tarafından dönüştürülmediğidir. Bugünkü meydan okumaların geçmişte meydana gelenlerden niteliksel olarak faklı olduğu açık olmamasına rağmen, küreselleşme devlet kontrolünün etkinliğine meydan okumuştur. Fakat, küreselleşme devamlı sorun halinde olan ve hiçbir zaman garanti altına alınamayan devlet otoritesini niteliksel olarak değiştirmemiştir.

Yazan : Stephen Krasner /Filiz Cicioğlu-Şükrü Cicioğlu
Bu yazı dergimizin 62. sayisinda (NİSAN 2007) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 5135 kez okunmustur.

  Demokrasi ve Hukuk Devleti: İyi Yönetim Çabasındaki Bazı Tarihsel Çelişki Deneyimleri

Hukuk devleti (rule of law) ve demokrasi, otoritenin frenlenmesine bağlı olması bakımından negatif, otoritenin yürütülmesine bağlı olması bakımından ise pozitif olmak üzere özgürlüğün farklı iki genel kavramına karşılık gelir. Isaiah Berlin’e göre, özgürlüğün bu iki genel kavramı “yaşamın amaçlarına göre tamamen farklı ve uzlaştırılamaz iki tavırdır”. Bununla birlikte, her birinin iddiası “insanoğlunun en derin çıkarları arasındaki tasnifte eşit bir hak” sahibi olmaktır (1958, 51-2. sayfalar). Siyasal düzen bakımından, Berlin, bir dereceye kadar bir sentezin imkansız olduğu yönündeki kötümser görüşü seçecek görünüyor, yani bir tür uzlaşma olması gerekiyor. Aynı bakış, örneğin “Amerikan düşüncesinin düalizmi”: Amerikalıların eğilimi “toplumun isteği ve hukuk devleti arasında siyasal merkezlerini bölmektedir” diye yazdığında Robert G. McCloskey tarafından kabullenilmektedir (1960, s.13). Gerçekten de, demokrasi ve hukuk devleti arasında böyle bir çelişki var mıdır?

Yazan : Mehmet Tevfik GÜLSOY
Bu yazı dergimizin 58. sayisinda (ARALIK 2006) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 2933 kez okunmustur.

  DEVLETLER Mİ? EGEMENLİK Mİ? DÖNÜŞÜM ÇAĞINDA KAPİTALİSTLERİN ÇIKMAZI

Bildiğimiz gibi ulus devletler ile kapitalistlerin birbirleri ile ilişkileri hakkında uzun süredir devam eden tartışmalar vardır. Görüşler, bireysel ve kolektif çıkarlarına hizmet etmeleri için kapitalistler tarafından maniple edilen devletlerin düzeyini vurgulayanlardan, bir çıkar grubu olarak kapitalistlerle ilgilenen otonom aktörler olan devletlerin düzeyine vurgu yapanlara kadar sıralanmaktadır. Bununla beraber devlet otoritesinin kontrolünden kurtulan kapitalistlerin bunu gerçekleştirmek için ulus ötesi işbirliği ve küreselleşme saldırısıyla son yıllarda güçlerinin gittikçe artmakta olduğunu ileri süren birçok yaklaşım vardır.

Yazan : Şükrü CİCİOĞLU
Bu yazı dergimizin 53. sayisinda (TEMMUZ 2006) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 2025 kez okunmustur.

  Patent Hukuku ve Biyoteknoloji: Yaşamın Patentlenmesi mi?

Biyoteknolojik Buluşların Patentlenmesine Dair Avrupa Birliği Yönergesinin (Biopatent Yönergesi) yürürlüğe girmesi ile birlikte, yaşamın patentlenmesi sorunu, yeniden bir çok tartışmanın odağına oturmuştur. Söz konusu tartışmalar çoğu kez aşırı duygusallıkla sürdürülmekte, temel mülahazalar, patent hukuku ile hiçbir şeyin yapılamayacağı biyoteknolojik alana indirgenmektedir. Bu nedenle gelecekteki tartışmalarda objektif temellerin tesisi için patent hukukunun ilkeleri kadar Avrupa Birliği Biyoteknoloji Direktifinin de bu bağlamda açıklanması zorunlu görünmektedir.

Yazan : Jürgen SIMON
Bu yazı dergimizin 39. sayisinda (MAYIS 2005) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 6938 kez okunmustur.

  İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNE GÖRE KATILMA ALACAĞINDAN VAZGEÇMENİN TENKİSE TABİ BİR MALVARLIĞI DEVRİ OLUŞTURDUĞUNA İLİŞKİN (BGE 128 III 314 vd.) KARARI

Bilindiği üzere 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile “Aile Hukuku” alanında gerçekleştirilen en önemli değişikliklerden birisi, kanuni mal rejiminin “mal ayrılığı”ndan “edinilmiş mallara katılma rejimi” ne dönüştürülmesi olmuştur. Bu değişikliğin lehinde ve aleyhinde bir çok görüş ileri sürülmüş, kamuoyunu uzun süre bu konu meşgul etmiştir.

Aşağıda türkçeye çevirmek suretiyle almanca bilmeyenlerin de yararlanmasına sunmak istediğim karar, edinilmiş mallara katılma rejiminin temel unsurlarından olan ve katılma alacağı olarak anılan alacak hakkından, feragat etmenin, miras hukuku bakımından ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkindir. Anılan kararda İsviçre Federal Mahkemesi katılma alacağından feragatı, MK. m. 565/IV anlamında sağlar arasında gerçekleşen bir malvarlığı devri olarak nitelemiş ve saklı pay kurallarını ihal etme amacıyla yapılması halinde tenkise tabi olduğuna karar vermiştir. Kararda göze çarpan önemli bir yön de, miras bırakanın saklı pay kurallarını ihlal etme kastının ispatının zorluğuna işaretle, böyle bir kastın varlığını gösteren emarelerden yararlanılabileceğinin kabul edilmesidir. Mahkemeye göre, tasarrufun yapıldığı andaki malvarlığının durumu ile teberru karşılaştırıldığında, miras bırakanın saklı pay kurallarını ihlal etmeyi göze alması, kastın varlığı için yeterlidir.

Yazan : M. Fadıl YILDIRIM
Bu yazı dergimizin 35. sayisinda (OCAK 2005) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 1629 kez okunmustur.


Bulunan Sayfa(lar) : 1/ 2/ 3/ 4/
Site Menu

 
Bu site INTERNETsahibi Int. Hiz. Tarafindan Host Edilmektedir.
Ttec Plus Cep Telefonu Aksesuarı