Guncelleme : 31.01.2017 20:16:01
 
 
 
 
Ana Sayfa Dergi Hakkında Yayın İlkeleri iletişim
 
 
Arama
Aramak için:
Site icinde Ara
Internette Ara


Site Icerigi
Makale
Çeviri
Belge
Karar Çevirisi
Kitap İncelemesi
Uluslararasi Sözlesmeler
Mahkeme Kararı
Kanun Tasarısı
Anayasa Mahkemesine İptal Başvurusu
Mevzuat
Yönetmelik Taslağı
Yönetmelik Değişikliği
E-Kitap

E-Akademi de"Mevzuat" kategorisinde
2 sayfada Toplam 6 yazi bulundu.

Mevzuat / Subjects under Discussion / Gesetze
  ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU DEĞİŞTİ

5807 sayılı Kanunla 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda değişiklik yapıldı. 23.10.2008 tarihinde kabul edilen 5807 sayılı Kanun 27050 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yazan : Seyithan Deliduman
Bu yazı dergimizin 88. sayisinda (HAZİRAN 2009) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 4240 kez okunmustur.

  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu`nun en son değişikliklerle meydana gelen son halini sunuyoruz...

Yazan : Murat Şen
Bu yazı dergimizin 75. sayisinda (MAYIS 2008) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 4166 kez okunmustur.

  Bilgi Edinme Kanunu

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek" amacıyla 9.10.2003 tarihinde yasalaşan Bilgi Edinme Kanunu dergimiz okuyucularına sunulmaktadır...

Yazan : Anonim
Bu yazı dergimizin 21. sayisinda (KASIM 2003) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 3853 kez okunmustur.

  'Türkiye Adalet Akademisi Kanunu'

Kanun No.4954
Kabul Tarihi : 23.7.2003

Amaç
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, Türkiye Adalet Akademisinin kuruluş ve görevleriyle ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2.- Bu Kanun; Türkiye Adalet Akademisinin kuruluşunu, görevlerini, organlarını ve bunların işleyişini, görevlendirilenleri, Akademi hizmetlerinden yararlananları ve diğer personeli kapsar.

Tanımlar
MADDE 3.- Bu Kanunda geçen:
a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,
b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
c) Bakan: Adalet Bakanını,
d) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,
e) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,
f) Genel Sekreter: Türkiye Adalet Akademisi Genel Sekreterini,
g) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,
h) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,
ı) Denetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Denetim Kurulunu,
i) Eğitim Merkezi: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezini,
İfade eder.

Yazan : Anonim
Bu yazı dergimizin 18. sayisinda (AĞUSTOS 2003) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 4295 kez okunmustur.

  4857 Sayılı ve 22.05.2003 tarihli yeni İş Kanunu

Kanun No: 4857
Kabul Tarihi : 22.5.2003
Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 10.6.2003 - 25134

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Bu Kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.

Tanımlar
MADDE 2. - Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.

İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.

İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.
İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.

Yazan : Anonim
Bu yazı dergimizin 17. sayisinda (TEMMUZ 2003) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 5589 kez okunmustur.


Bulunan Sayfa(lar) : 1 / 2/
Site Menu

 
Bu site INTERNETsahibi Int. Hiz. Tarafindan Host Edilmektedir.
Ttec Plus Cep Telefonu Aksesuarı