Guncelleme : 31.01.2017 20:16:01
 
 
 
 
Ana Sayfa Dergi Hakkında Yayın İlkeleri iletişim
 
 
Arama
Aramak için:
Site icinde Ara
Internette Ara


Site Icerigi
Makale
Çeviri
Belge
Karar Çevirisi
Kitap İncelemesi
Uluslararasi Sözlesmeler
Mahkeme Kararı
Kanun Tasarısı
Anayasa Mahkemesine İptal Başvurusu
Mevzuat
Yönetmelik Taslağı
Yönetmelik Değişikliği
E-Kitap

E-Akademi de"Kanun Tasarısı" kategorisinde
1 sayfada Toplam 4 yazi bulundu.

Kanun Tasarısı / Draft of a Law / Gesetzentwurf
  SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TASARISI

Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.

Yazan : ANONİM
Bu yazı dergimizin 50. sayisinda (NİSAN 2006) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 3666 kez okunmustur.

  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU TASARISI

Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin hususları düzenlemektir.

Bu Kanun ile Kuruma görev ve yetki veren diğer kanunların hükümlerini uygulamak üzere; kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tabi Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşudur. Kurumun merkezi Ankara’dadır.

Kurum, Sayıştay’ın denetimine tabidir.

Yazan : ANONİM
Bu yazı dergimizin 50. sayisinda (NİSAN 2006) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 4717 kez okunmustur.

  İş Kanunu Öntasarısı

BiRiNCi BÖLÜM
Genel Hükümler

Tanımlar
Madde 1-a) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.

b) işveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.

İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku. yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.

İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan bir organizasyonu kapsamında bir bütündür.

c) işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönelimde görev alan kimselere işveren vekili denir. işveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.

Bu kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. işveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

ç) Bir işverenden işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde veya yardımcı işlerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren - alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karsı o işyeri ile ilgili olarak bu kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.

Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile ait işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak ası! işveren - alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kanıtlandığında, alt işverenin işçileri. başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler.

Yazan : Anonim
Bu yazı dergimizin 12. sayisinda (ŞUBAT 2003) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 5951 kez okunmustur.

  Elektronik İmzanın Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Gerekçesi

ELEKTRONİK İMZANIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARlSI ve GEREKÇESİ

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, elektronik imzanın hukuki ve teknik yönleri ile kullanımı için gerekli altyapının kurulmasına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2.- Bu Kanun, elektronik imzanın hukuki yapısını, elektronik imzayla ilgili işlemleri ve sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini kapsar.

Tanımlar
MADDE 3.- Bu Kanunda geçen;
a) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan bilgileri,
b ) Elektronik imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,
c ) İmza sahibi: Elektronik imza oluşturmak amacıyla, bir imza oluşturma aracını kullanan gerçek kişiyi,
d) İmza oluşturma verisi: İmza sahibine ait olan, imza sahibi tarafından elektronik imza oluşturmak için kullanılan ve bir eşi daha olmayan şifreler, kriptografik gizli anahtarlar gibi verileri,
e ) İmza oluşturma aracı: Elektronik imza oluşturmak üzere, imza oluşturma verisini kullanan yazılım veya donanım aracını,
f) İmza doğrulama verisi: Elektronik imzayı doğrulamak için kullanılan şifreler, kriptografik açık anahtarlar gibi verileri,
g) İmza doğrulama aracı: Elektronik imzayı doğrulamak amacıyla imza doğrulama verisini kullanan yazılım veya donanım aracını,
h) Zaman damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı, kaydedildiği zamanı tespit etmek üzere oluşturulan elektronik imzayı,
i) Elektronik sertifika: İmza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı,
j) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu, ifade eder

Yazan : Anonim
Bu yazı dergimizin 8. sayisinda (EKİM 2002) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 3260 kez okunmustur.


Bulunan Sayfa(lar) : 1 /
Site Menu

 
Bu site INTERNETsahibi Int. Hiz. Tarafindan Host Edilmektedir.
Ttec Plus Cep Telefonu Aksesuarı