Guncelleme : 31.01.2017 20:16:01
 
 
 
 
Ana Sayfa Dergi Hakkında Yayın İlkeleri iletişim
 
 
Arama
Aramak için:
Site icinde Ara
Internette Ara


Site Icerigi
Makale
Çeviri
Belge
Karar Çevirisi
Kitap İncelemesi
Uluslararasi Sözlesmeler
Mahkeme Kararı
Kanun Tasarısı
Anayasa Mahkemesine İptal Başvurusu
Mevzuat
Yönetmelik Taslağı
Yönetmelik Değişikliği
E-Kitap

E-Akademi de"Uluslararasi Sözlesmeler" kategorisinde
1 sayfada Toplam 3 yazi bulundu.

Uluslararası Sözleşmeler / International Agreement / Internationale Vertraege
  Silahlı kuvvetlerin denizdeki hasta, yaralı ve kazazedelerinin vaziyetlerinin ıslahı hakkında 12 Agustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi

1906 Cenevre Sözleşmesi prensiplerinin deniz harbine intibak ettirilmesi zımnında, 18 Ekim 1907 tarihli X uncu La Haye Sözleşmesinin ye­niden gözden geçirilmesi maksadiyle 21 Nisandan 12 Ağustos 1949 a ka­dar Cenevre’de toplanmış olan siyasi konferansta temsil edilen hükümet­lerin aşağıda imzaları bulunan murahhasları, âtideki hususları kararlaştırmışlardır:

FASIL : I
Umumi hükümler

Madde — l
Yüksek Âkıd Taraflar, işbu Sözleşmeye bilcümle hallerde riayet etmeyi ve ettirmeyi taahhüt ederler.

Madde — 2
Sulh zamanından itibaren meriyete girmesi icabeden hükümlerden maada, işbu Sözleşme, iki veya daha ziyade Yüksek Âkıd Taraflar arasında, harb hali bunlardan biri tarafından kabul edilmese dahi, ilan eedilmiş harb veya sair her hangi bir silâhlı ihtilâf zuhuru halinde tatbik olunacaktır.
Sözleşme, Yüksek bir Âkıd Taraf topraklarının bütünü veya bir kısmı işgal edildiğii bilumum hallerde, bu işgal hiçbir askeri mukavemetle karşılaşmasa dahi tatbik olunacaktır.
Ihtilâf halinde bulunan devletlerden biri işbu Sözleşmeye taraf olarak dâhil değilse, Sözleşmeye taraf olarak dâhil bulunan devletler karşılıklı münasebetlerinde yine Sözleşme ile bağlı olacaklardır. Bundan maada, bir devlet Sözleşşmenin hükümlerini kabul ve tatbik ederse, bu devlete karşı Sözleşmes hükümleriyle bağlı olacaklardır

Yazan : Yusuf BÜYÜKAY (Derleyen)
Bu yazı dergimizin 8. sayisinda (EKİM 2002) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 2896 kez okunmustur.

  Harb Esirleri Hakkında Tatbik Edilecek Muameleye Dair 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmesi

27 Temmuz 1929 da akdolunan ve harb esirlerine yapılacak muameleye mütedair olan Sözleşmeyi yeniden gözden geçirmek üzere 21 Ni­san’dan 14 Ağustos 1949 a kadar Cenevre’de toplanan siyasi konferansta temsil edilen hükümetlerin aşağıda imzaları bulunan murahhasları, atideki hususları kararlaştırmışlardır.

BAP : I
Umumi hükümler

Madde —1
Yüksek Âkıd Taraflar, işbu Sözleşmeye bilcümle hallerde riayet et­meyi ve ettirmeyi taahhüt ederler.

Madde — 2
Sulh zamanınından itibaren meriyete girmesi icabeden hükümlerden maada, işbu Sözleşme, iki veya daha ziyade Yüksek Âkıd Taraflar arasında, harb hali bunlardan biri tarafından kabul edilmese dahi, ilan edil­miş harb veya sair her hangi bir silâhlı ihtilâf zuhuru halinde tatbik olu­nacaktır.

Sözleşme, Yüksek bir Âkıd Taraf topraklarının bütünü veya bir kıs­mı işgal edildiği bilümum hallerde, bu işgal hiçbir askeri mukavemetle karşılaşmasa dahi tatblk olunacaktır.

İhtilaf halinde bulunan devletlerden biri işbu Sözleşmeye taraf olarak dâhil değilse, Sözleşmeye taraf olarak dâhil bulunan devletler karşı­lıklı münasebetleriınde yine Sözleşme ile bağlı olacaklardır. Bundan ma­ada, bir devlet Sözlesmenin hükümlerini kabul ve tatbik ederse, bu dev­lete karşı Sözleşme hükümleriyle bağlı olacaklardır.

Yazan : Yusuf BÜYÜKAY (Derleyen)
Bu yazı dergimizin 6. sayisinda (AĞUSTOS 2002) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 5427 kez okunmustur.

  Harb Zamanında Sivillerin Korunmasına Dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi

Sivil sahısların harb zamanlarında himayesi için bir Sözleşme tanzim etmek üzere 21 Nisan 1949 dan 12 Ağustos 1949 a kadar Cenev­re’de toplanmış olan diplomatik konferansta temsil edilen hükümetle­rin aşağıda imzaları bulunan salahiyetli murahhasları atideki hususlar­da mutabık kalmışlardır:

BAP: I
Umumi hükümler

Madde — 1
Yüksek Âkıd Taraflar işbu Sözleşmeye bütün ahvalde riayet et­meyi ve ettirmeyi taahhüt ederler.

Madde — 2
İşbu Sözleşme, daha sulh zamanında meriyete girmesi lazımgelen hükümlerden maada, Yüksek Âkıd Taraflardan ikisi veya bir çoğu arasında ilan edilmiş bir harb veya tahaddüs etmiş diğer herhangi bir silâhlı ihtilâf takdirinde, harb hali bunlardan biri tarafından tanınmasa dahi, vacibüttatbik olacaktır.

Yazan : Yusuf BÜYÜKAY (Derleyen)
Bu yazı dergimizin 5. sayisinda (TEMMUZ 2002) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 3649 kez okunmustur.


Bulunan Sayfa(lar) : 1 /
Site Menu

 
Bu site INTERNETsahibi Int. Hiz. Tarafindan Host Edilmektedir.
Ttec Plus Cep Telefonu Aksesuarı