Guncelleme : 31.01.2017 20:16:01
 
 
 
 
Ana Sayfa Dergi Hakkında Yayın İlkeleri iletişim
 
 
Arama
Aramak için:
Site icinde Ara
Internette Ara


Site Icerigi
Makale
Çeviri
Belge
Karar Çevirisi
Kitap İncelemesi
Uluslararasi Sözlesmeler
Mahkeme Kararı
Kanun Tasarısı
Anayasa Mahkemesine İptal Başvurusu
Mevzuat
Yönetmelik Taslağı
Yönetmelik Değişikliği
E-Kitap

E-Akademi de"Makale" kategorisinde
55 sayfada Toplam 272 yazi bulundu.

Makaleler / Articles / Aufsätze / Articles
  TÜRKİYE’DE ÖZELLEŞTİRMENİN ÇALIŞMA HAYATI ÜZERİNE ETKİLERİ

Küreselleşen dünyada özelleştirme uygulamaları 1980’li yıllardan itibaren büyük bir ivme kazanmıştır. Bu uygulamalar Türkiye’de de 1984 yılından itibaren gündeme gelmiş ve bu çerçevede ülke kalkınmasında öncülük yaparak ekonomide önemli roller üstlenen KİT’lerin özelleştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bu sürecin çalışma hayatını derinden etkilemesi kaçınılmazdır. Çünkü özelleştirmenin amacı yalnızca kamu ekonomisini daraltmak değil yeni ekonomik düzenin gereklerine uygun bir çalışma hayatını da oluşturmaktır. Bu çalışmanın amacı, özelleştirme uygulamalarıyla kamu ekonomisinin daraltılması sürecinin çalışma hayatına etkilerini anlamaya çalışmaktır.

Yazan : İlyas Karabıyık
Bu yazı dergimizin 98. sayisinda (NİSAN 2010) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 6228 kez okunmustur.

  Uluslararası Belgelerde Sendikal Fesih ve Sendika Özgürlüğüne İlişkin Hükümler

İşçilerin sendikal özgürlüğü ve sendikal nedenle yapılan feshe karşı koruyan düzenlemeleri ulusal yasalarda görmemiz mümkündür fakat bu yöndeki düzenlemelere sadece ulusal yasalarda rastlanmaz. Nitekim işçilerin sendika üyeliği ve sendika kurma hakları, birçok uluslararası belge ve sözleşmelerde yer almaktadır. Bu çalışmamızda aynı zamanda ülkemizde yürürlükte bulunan sendikal özgürlüklere ilişkin hükümlerin de dayanağını oluşturan uluslar arası belgelerdeki sendikal özgürlüklere ilişkin hükümleri ele aldık. Amacımız, ülkemizde uygulanan sendikal hükümlerin uluslar arası alanda dayanaklarını göstermek ve sendikal özgürlüklerin gelişimini ortaya koymaktır.

Yazan : Ahmet Terzioğlu
Bu yazı dergimizin 98. sayisinda (NİSAN 2010) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 3915 kez okunmustur.

  New Method in Turkish Legal Education: Internship During the Law Faculty

Normally, after finishing law faculty, students begin their internship practice. If they would like to be a lawyer, there is no bar exam in Turkey. They need to complete a six month court internships and another six months as a learner under the supervision of a lawyer. If they would like to be a judge or prosecutor they should pass an exam from the Justice Ministry and complete a one and a half year internship program. In 2007, in our law faculty, Erciyes University made requirement for our law students during the summer time to do internship in courts and under the supervision of a lawyer before they graduated from the law faculty. Here, I will provide our findings from this practice and our experiences and how it positively or negatively affected our students.

Yazan : Ahmet Başözen
Bu yazı dergimizin 98. sayisinda (NİSAN 2010) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 2092 kez okunmustur.

  DERSAADET TİCARET ODASI’NIN DEMİRYOLU ULAŞIMINA BAKIŞI

Dersaadet Ticaret Odası 1882 yılında kuruluşundan sonra Osmanlı ülkesindeki kara ve demir yolu ulaşımı ile yakından ilgilendi. Nitekim bu konuda altyapı eksikliklerine dikkat çekerek, ticaret ve sanayi tesislerinden önce kara ve demiryollarının geliştirilmesinin isabetli olacağını dile getirdi. 1885 yılında hazırladığı bir raporda, hükümetten, ülkede ticaret ve sanayinin geliştirilebilmesi için öncelikli olarak mevcut yolların rehabilite edilmesi ve demiryolları yapılmasını talep etti. Dersaadet Ticaret Odası’nın talepleri hükümet tarafından dikkate alındı ve bir kısmı da yerine getirildi. Oda, ülkedeki ulaşımın geliştirilmesi yönünde hükümetin yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyordu. Nitekim ticaretin ana damarları olan ulaşımın geliştirilmesi hususunda gösterdiği gayretlerden dolayı Nafia Nazırı Fehmi Paşa’yı kutladı. Öte yandan Oda, Mart 1891’de uzun bir değerlendirme yaparak ülkedeki yol yapımıyla ilgili sorunları kamuoyuyla paylaştı. Öte yandan Ticaret Odası, imparatorluğun muhtelif bölgelerinde yapımları devam eden demiryolu hatlarıyla da yakından ilgileniyor, bu hatların son durumları hakkında edindiği bilgileri gazetesi vasıtasıyla halka duyuruyordu. Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi sayfalarında bir çok demiryolu haberine rastlamak mümkündü.

Yazan : Bayram Nazır
Bu yazı dergimizin 98. sayisinda (NİSAN 2010) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 2347 kez okunmustur.

  SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YER ALAN İDARİ BAŞVURULAR

Sosyal güvenlik, toplumu oluşturan herkesi, bütün hayatı boyunca ilgilendiren en geniş kapsamlı sosyal politika aracıdır. Diğer sosyal politika tedbirlerinden farklı olarak sosyal güvenlik bütün toplum kesimlerini ilgilendirir.

Güven verici ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmayı çoktan kaybetmiş olan Türk Sosyal Güvenlik Sitemini sürdürülebilir ve güvenilir bir yapıya kavuşturmak için çözüm arayışları son on beş yıldır siyasi iktidarların başlıca uğraş odaklarından biri oldu. Özellikle son yirmi yıldır gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanması nedeniyle ülkemizde ise sistemin kurgusundan kaynaklanan hatalar nedeniyle, sosyal güvenlik sisteminde kapsamlı bir reform ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu olarak 5510 Sayılı Yasa 31.05.2006 tarihinde kabul edilmiş ve resmi gazetede yayınlanmıştır.Anayasa Mahkemesi`nin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu`nun bazı maddelerini iptal etmesi, bazı maddelerinin de yürürlüğünü durdurmasının ardından 5510 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" önce 01.07.2007 tarihine ve daha sonra 01.01.2008 tarihine ertelenmiştir. Belirtilen tarih itibari ile de yürürlüktedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı`nın birbirinden farklı uygulamalarının meydana getirdiği rahatsızlıkların giderilmesi sağlanacak, çalışanlar arasında memur, işçi, köylü, esnaf ve işadamı statüsünden kaynaklanan haksız ve anlamsız ayrımcılık sona erdirilecektir.

Bu çalışmanın amacı 5510 Sayılı Yasada yer alan idari başvuru yollarının usul ve esaslarını incelemektir. Bu çerçevede İlgili yasanın idari başvuru olarak değerlendirilebilecek tüm maddeleri ayrıntılı olarak irdelenecektir.

Yazan : Hayrettin Eren-Gülden Şişman
Bu yazı dergimizin 97. sayisinda (MART 2010) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 4475 kez okunmustur.


Bulunan Sayfa(lar) : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 44/ 45/ 46/ 47/ 48/ 49/ 50/ 51/ 52/ 53/ 54/ 55/
Site Menu

 
Bu site INTERNETsahibi Int. Hiz. Tarafindan Host Edilmektedir.
Ttec Plus Cep Telefonu Aksesuarı