Guncelleme : 31.01.2017 20:16:01
 
 
 
 
Ana Sayfa Dergi Hakkında Yayın İlkeleri iletişim
 
 
Arama
Aramak için:
Site icinde Ara
Internette Ara


Site Icerigi
Makale
Çeviri
Belge
Karar Çevirisi
Kitap İncelemesi
Uluslararasi Sözlesmeler
Mahkeme Kararı
Kanun Tasarısı
Anayasa Mahkemesine İptal Başvurusu
Mevzuat
Yönetmelik Taslağı
Yönetmelik Değişikliği
E-Kitap

E-Akademi de"Makale" kategorisinde
55 sayfada Toplam 272 yazi bulundu.

Makaleler / Articles / Aufsätze / Articles
  ANAYASA MAHKEMESİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR VE BİRKAÇ ÖNERİ

Anayasa Mahkemesinin teşkilat yapısı ve görevleri ile ilgili olarak esaslı değişiklikleri içeren bir anayasa değişikliği önerisi Anayasa Mahkemesi bünyesinde hazırlanmış ve taslak niteliğindeki bu çalışma hakkında iktidar ve anamuhalefet partilerine bilgi verilmiştir. Kamuoyu da basın aracılığıyla sözü edilen taslak çalışmasının içeriği hakkında kısmen de olsa bilgi sahibi olmuştur . Sözü edilen bu taslak çalışması, henüz, TBMM Başkanlığına bir anayasa değişikliği teklifi şeklinde sunulma aşamasına gelmiş değildir.
Bu çalışmamızda, ilk olarak, önümüzdeki günlerde TBMM’nin de gündemine geleceğini düşündüğümüz söz konusu taslak metinde yer alan anayasa değişikliği önerilerini tanıtmayı hedeflemiş bulunuyoruz. Bunun yanında, taslak metinde yer alan anayasa değişikliği önerileri hakkındaki kişisel görüş ve önerilerimizi de yazının ilerleyen bölümlerinde dile getirmeyi hedeflemekteyiz.

Yazan : Hikmet TÜLEN
Bu yazı dergimizin 26. sayisinda (NYSAN 2004) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 1361 kez okunmustur.

  KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI BAĞLAMINDA YAKALANAN KİŞİNİN DERHAL HÂKİM ÖNÜNE ÇIKARILMASI HAKKI

Kişi özgürlüğünün keyfi sınırlamalara karşı korunması; kişilerin keyfi olarak yakalanamaması ve tutuklanamamasını ifade eden kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı , gerek ulusal gerekse ulusalüstü düzeyde koruma altına alınmış bulunmaktadır. Uzun yıllardan beri iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiş bulunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve bu Sözleşme’deki insan haklarının korunması ve geliştirilmesi yönündeki olumlu düzenlemelere rağmen, ülkemizde maalesef son yıllara kadar kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının yaşamsal unsuru olan gözaltına alınan kimsenin “biran önce hakim önüne çıkarılma”sına ilişkin olarak birbiri ile çelişkili, birbirinden farklı ve AİHS’ndeki düzenlemeden uzak, AİHM kararlarına aykırı düzenleme ve uygulamalara yer verilmiştir. Bu nedenle de Türkiye’nin gerek Komisyon’a bireysel başvuru (1987) gerekse Mahkeme’nin zorunlu yargı yetkisini tanımasından (1989) sonra, hakkında açılan davalarda bu olumsuz durum tescil edilmiş ve Türkiye aleyhine kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlâline ilişkin bir dizi kararlar ortaya çıkmıştır.
Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlâline ilişkin olarak ortaya çıkan yoğun kararlar sonrasında, bu duruma uzun süre akıl almaz bir şekilde direnen Türkiye, mevzuatında gerekli düzenlemeleri yapma durumunda kalmıştır. Mevzuatta düzeltme yapılmadan önce maalesef insan hakları bilincinden uzak mahkemelerimiz de, AİHS’nde yeralan düzenlemelerin ve AİHM kararlarının da aslında uyulması zorunluluk taşıyan hukuk kaynaklarından olduğu gerçeğini gözardı etmiş; ve kararlarında dikkate almamıştır. Şu halde, AİHS milli hukukun yanı başında ve milli mahkemelerce uygulanması gereken bir hukuk düzeni ortaya çıkarmaktadır.

Yazan : Emin RUHİ
Bu yazı dergimizin 25. sayisinda (MART 2004) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 2206 kez okunmustur.

  Ansichten über die Änderungen im Familienrecht im neuen Zivilge-setzbuch

Die Reformvorhaben über das türkische Zivilgesetzesbuch vom 1971 und 1984 konnten nicht umgesetzt werden. Im Jahr 1996 wurde eine neue Kommission durch das Justizministerium gegründet, mit der Aufgabe, Ge-setzesentwürfe für das Zivilgesetzbuch (ZGB) vorzubereiten. Die von der Kommision vorbereitete ZGB-Entwürfe wurden im Jahre 1998 vom Justiz-ministerium veröffentlicht. Jedoch wurde die in den Entwürfen enthaltene gesetzliche Gütertrennungsprinzip von der Kommission zu „Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung“ („edinilmis mallara katilma rejimi“) geändert. Somit entstand der ZGB-Entwurf vom 1999. Dies bildete die Grundlage für das am 01.01.02 in Kraft getretene neue Türkischen ZGB .


Dieses neue ZGB (gültig ab 01. Januar 2002) bringt viele Änderungen im Vergleich zum alten ZGB (aZGB). Die wichtigsten Neuigkeiten sind die Än-derungen in den Artikelnummern, alle Artikelnummern wurden geändert. Auch inhaltsmässig wurden sehr viele Änderungen vorgenommen. Jedoch wurde, sei es in den Medien sei es bei der Bevölkerung, der Eindruck er-weckt, als beträfen die wichtigsten Änderungen im neuen Gesetz den Güter-stand zwischen den Ehegatten. Es gibt sogar eine Meinung in der Literatur, die dieses Gesetz zu einer Revolution kürt . Kurz gesagt, ist die allgemeine Überzeugung in der Bevölkerung, dass die Reform nur die Vermögensver-waltungänderungen betreffe.
ÖZET

“YENİ MEDENİ KANUN’DA AİLE HUKUKU BAKIMINDAN YAPILAN DEĞİŞİKLER HAKKINDA GÖRÜŞLER”

1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu, Medeni Hukukun bir çok alanında değişiklikler ve yenilikler getirmiştir. Bu çalışmada söz konusu değişiklik ve yeniliklerden yalnızca aile hukukunda yapılan değişiklikler üzerine görüş ve düşünceler dile getirilmiştir.

Yeni Medeni Kanun ile boşanma sebepleri, aile mal rejimleri, evlatlık ilişkisinin kurulması, bazı hukuki işlemlerin ancak her iki eşin rızasıyla yapılabilmesi ve dolayısıyla eşlerden birinin diğerine karşı korunması konularında önemli yenilikler getirilmiştir. Kanaatimizce bu değişikliklerden çoğu olumludur. Bununla birlikte Kanunda ilave bir takım değişikliklerin de yapılmasında yarar görülmektedir.Yazan : Veysel BAŞPINAR
Bu yazı dergimizin 25. sayisinda (MART 2004) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 2047 kez okunmustur.

  MEDENİYET TARİHİ KADAR ESKİ, HUKUK DALI OLARAK YENİ BİR OLGU: İMAR

İnsanlığın medeniyet tarihi, ürettiği düşünceler kadar meydana getirdiği imar faaliyetleri ve eserler ile doludur. Gerçekten insanoğlunun imar alanındaki faaliyetleri çeşitli medeniyetlerin oluşumunda etkili olmuştur. Eski Mısır Medeniyeti’nden Roma Medeniyeti’ne, Çin Medeniyeti’nden Mezopotamya Medeniyeti’ne kadar iz bırakan bir çok medeniyette imar etkinlikleri bir kavram olarak gelişmese de fiili olarak mevcuttur . Binaen aleyh şehirleşme ile medeniyet arasında ciddi bir bağ bulunmaktadır . Bu bağ kavramsal olduğu gibi fonksiyonel olarak da görülmektedir. Örneğin, İngilizce’deki “medeniyet” anlamındaki “civilization” kelimesi “şehir hayatı” anlamındaki “city life” kelimesi arasında sıkı bir bağ vardır . Fransızca’da “şehirleşme” anlamına gelen “urbanisation” ile “görgülü, medeni insan” anlamına gelen “urbain” aynı kökten gelmektedir. Arapça’da da “medeniyet” ile “şehirleşme” aynı kökten gelmektedir. “Medeni insan”, “şehirli insan” demektir. Fonksiyonel açıdan da bakıldığında medeniyetin ilerlemesinde nüfusun belli merkezlerde toplanmasının ve bu merkezlerdeki günlük faaliyetlerin büyük rolü vardır.

Yazan : Mustafa YILMAZ
Bu yazı dergimizin 25. sayisinda (MART 2004) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 4466 kez okunmustur.

  EDİTÖR NOTU

E-akademi dergisinin 3. yayın yılına girmesi dolayısıyla dergimiz hakemlerinden Sayın Prof.Dr. Rayegan KENDER Hocamızın görüşlerini takdirlerinize sunuyoruz.

"Üçüncü Yayın Yılına Başlayan “E-Akademi” Dergisi Hakkında"
Üçüncü yayın yılına başlayan “e-akademi” dergisi Nisan 2002 tarihinden itibaren ulusal hakemli dergi statüsüne getirilmiştir.
Hukuk, siyasal, sosyal ve ekonomik bilimler alanında akademik bir internet dergisi olup; aylık yayınlanan bu dergi, başta Doç.Dr. Tekin Memiş olmak üzere editörlerinin son derece önemli ve başarılı çalışmalarıdır. Türk bilim hayatını bütün dünyaya açan bu değerli ve faydalı eseri yaratan editör ve kurucuları kurulunu en içten duygularla kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum...

Yazan : Editor Notu
Bu yazı dergimizin 25. sayisinda (MART 2004) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 1820 kez okunmustur.


Bulunan Sayfa(lar) : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 44/ 45/ 46/ 47/ 48/ 49/ 50/ 51/ 52/ 53/ 54/ 55/
Site Menu

 
Bu site INTERNETsahibi Int. Hiz. Tarafindan Host Edilmektedir.
Ttec Plus Cep Telefonu Aksesuarı