Guncelleme : 31.01.2017 20:16:01
 
 
 
 
Ana Sayfa Dergi Hakkında Yayın İlkeleri iletişim
 
 
Arama
Aramak için:
Site icinde Ara
Internette Ara


Site Icerigi
Makale
Çeviri
Belge
Karar Çevirisi
Kitap İncelemesi
Uluslararasi Sözlesmeler
Mahkeme Kararı
Kanun Tasarısı
Anayasa Mahkemesine İptal Başvurusu
Mevzuat
Yönetmelik Taslağı
Yönetmelik Değişikliği
E-Kitap

E-Akademi de"Makale" kategorisinde
55 sayfada Toplam 272 yazi bulundu.

Makaleler / Articles / Aufsätze / Articles
  İSLAM HUKUKUNDA SATIN ALINAN MALIN KABZINDAN ÖNCE SATIŞI HAKKINDA GÖRÜŞLER VE DEĞERLENDİRMESİ

Hz. Peygamberin satın alınan malın ölçülmeden ve ele geçirilmeden başkasına satışını yasaklayan hadisleri mezhepler arasında çeşitli gerekçelerle açıklanmış ve yasağın kapsamı hakkında farklı görüşler ortaya çıkmıştır.
Kabz öncesi satış yasağını en dar çerçeveye oturtan Malikilere göre sadece yiyecek maddeleri kabzedilmeden satılmaz. Çünkü hadislerde yiyecek kaydı geçmektedir.
Hanbelîlere göre ise ilgili hadislerde ölçüm işlemine vurgu yapıldığından ölçüm işlemleri yapılarak satılan maddeler kabzedilmeden satılamaz.
Hanefilere göre ise kabz öncesi satışın yasaklanmasının esas sebebi gararlı olmasıdır. Mebî‘in kabzdan önce helak ihtimali, satışa konu olmasını engellemektedir. Bu yüzden kabzından önce gayrimenkulün satışı geçerli iken menkul malın kabzedilmeden satışı fasittir.
Hiçbir malın kabz öncesi satışını caiz görmeyen Şâfiîlere göre kabz öncesi satış hem gararlıdır hem de haksız kazanca da sebep olmaktadır.
Satın alınan malın hasar sorumluluğunu üstlenilmesi tasarrufa konu yapılması ile doğrudan ilgilidir. Kural olarak mebî‘ hangi tarafın hasar sorumluğunda ise o taraf tasarruf yapabilir. Mebî‘in hasar sorumluluğu müşteriye, Maliki ve Hanbelîlere göre akit, Hanefi ve Şafiilere göre ise teslim ile intikal eder. Hasarın intikalinde teslim prensibinin esas alınması hakkaniyete daha uygun görünmektedir.
Mezheplerin içtihatlarında Maliki ve Hanbelîlerin ilgili hadisler ile yetindikleri, Hanefi ve Şafiilerin ise genel bazı prensiplere dayanıp konuyu daha ayrıntılı ve teknik açıdan ele aldıkları görülmektedir. Deliller incelendiğinde ise kabz öncesi satışın garar içermesi, haksız kazanca ve suni fiyat artışına sebep olması gibi nedenlerle Hanefi ve Şafiilerin görüşünün daha isabetli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Yazan : Mustafa Kisbet
Bu yazı dergimizin 118. sayisinda (ARALIK 2011) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 1224 kez okunmustur.

  HEGEL’İN HUKUK FELSEFESİNİN TEMELLERİ VE TEMELİ OLDUĞU HUKUK FELSEFESİ

Bu çalışmada öncelikle, G.W.F. Hegel’in Hukuk Felsefesinin Prensipleri (1821) adlı eserinin dayandığı tarihsel ve düşünsel temeller belirlenmeye çalışılacak, sonra da metnin ilgili bölümleri izlenerek, bu eserin argümanlarının, hukuki pozitivizmi hangi açı-lardan etkilediği ortaya konmaya çalışılacaktır.

Hegel herşeyden önce, hem tarihsel hem düşünsel olarak çok önemli değişik-liklerin yaşandığı bir dönemin insanıdır. Siyasal açıdan şekillenmesini henüz tamamla-mamış ve bu nedenle bölgesel savaşların kıyasıya sürdüğü bir Avrupa.. Siyasal şekil-lenmeyi de belirleyecek olan, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi gibi, toplumsal ve ekonomik yapıda olağanüstü devrimler.. Ve konumuz açısından en önemli değişiklik-lerden biri sayılabilecek, Roma hukuku ile yerel hukuklar arasında henüz galibi belli olmayan öncelik ve üstünlük mücadelesi..

Yazan : Jale Karakaş
Bu yazı dergimizin 118. sayisinda (ARALIK 2011) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 1778 kez okunmustur.

  KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI OLARAK TESCİL KARARI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE SONUÇLARI

Milli kültür değerlerinin bileşenlerinden olan kültür ve tabiat varlıklarının korunması, milli kültürün korunması kadar, evrensel kültürün korunması bakımından da önemlidir. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasında, koruma altına alınacak değerlerin tespit ve tescilinin sağlıklı bir şekilde yapılması öncelikli konudur. Tescil kararıyla birlikte korunacak değerlerin hukuki statüsü değişir. Değişiklikle birlikte mülkiyet hakkı üzerinde ciddi kısıtlamalar ortaya çıkar. Kısıtlamalarla orantılı bir telafi sisteminin bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Mülkiyet hakkı üzerinde oluşan kısıtlama etkisinin telafisine yönelik düzenlemelerin yapılması gerekir.

Yazan : Nusret İlker Çolak
Bu yazı dergimizin 117. sayisinda (KASIM 2011) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 1437 kez okunmustur.

  TÜRKİYE'DE İL DÜZEYİNDE GÜVENLİK AKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Her devlet yetki alanındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla ulusal ve yerel düzeyde güvenlik bürokrasisi oluşturma yoluna gitmiştir. Türkiye’de devlet bu görevini İçişleri Bakanlığı eliyle yerine getirmektedir. Bu amaçla, Anayasa’da belirtilen idarenin bütünlüğü ve yetki genişliği esası gereği merkezi ve yerel düzeyde güvenlik bürokrasisini örgütlemiştir. Somuta indirgenecek olursa, vali ve kaymakamlar yürürlükteki mevzuat uyarınca güvenlik hizmetlerinin baş aktörü olarak ve emniyet amir/müdürleri ve jandarma ve sahil güvenlik komutanları da yardımcı aktörler olarak sistem içerisinde yer almıştır. Bu çoklu yapı içerisinde emniyet ve asayiş hizmetlerinin yürütülmesinde aktörler arası ilişkiler büyük önem arz etmektedir. Sorunlu bir mevzuat altyapısının ve örgütlenmenin sağlıklı ilişkiler doğurmayacağı görülmektedir.

Yazan : Mahmut Akpınar
Bu yazı dergimizin 116. sayisinda (EKİM 2011) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 1476 kez okunmustur.

  İNSAN HAKLARININ KORUNMA YÖNTEMİ OLARAK SİVİL İTAATSİZLİK

Çalışmada “insan haklarının korunma yöntemi olarak sivil itaatsizlik” kavramı incelenecektir. Sivil itaatsizliğin temel unsurları ortaya konurken özellikle bu alanda öncü olarak kabul edilen şahsiyetlerin ifade yaşam felsefeleri üzerinden bir değerlendirme yapılacak ve günümüze ışık tutulmaya çalışılacaktır.

Yazan : Yakup GÖNEN
Bu yazı dergimizin 116. sayisinda (EKİM 2011) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 1632 kez okunmustur.


Bulunan Sayfa(lar) : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 44/ 45/ 46/ 47/ 48/ 49/ 50/ 51/ 52/ 53/ 54/ 55/
Site Menu

 
Bu site INTERNETsahibi Int. Hiz. Tarafindan Host Edilmektedir.
Ttec Plus Cep Telefonu Aksesuarı