Guncelleme : 31.01.2017 20:16:01
 
 
 
 
Ana Sayfa Dergi Hakkında Yayın İlkeleri iletişim
 
 
Arama
Aramak için:
Site icinde Ara
Internette Ara


Site Icerigi
Makale
Çeviri
Belge
Karar Çevirisi
Kitap İncelemesi
Uluslararasi Sözlesmeler
Mahkeme Kararı
Kanun Tasarısı
Anayasa Mahkemesine İptal Başvurusu
Mevzuat
Yönetmelik Taslağı
Yönetmelik Değişikliği
E-Kitap

E-Akademi de"Makale" kategorisinde
55 sayfada Toplam 272 yazi bulundu.

Makaleler / Articles / Aufsätze / Articles
  Daha Kaliteli Bir Toplumsal ve Siyasal Yaşam İçin “Etik” Arayışı

İnsan yaşamının her diliminde ve her mevkiinde geleneğe, yasaya uygun olduğu halde, bireysel vicdana uymayan dolayısıyla, yapılmaması gereken işler ve haller çok fazladır; suç teşkil etmediği, gelenek kötülemediği halde bir takım isteklerden, avantajlardan vazgeçmek yalnızca bireyin kişisel iradesine kalmaktadır. Ahlakın yüce bir değer olarak kabul edilmesi, kişinin toplumla ve yasayla değil sadece kendisiyle yüzleşmesi olgusundan kaynaklanmaktadır. Diğer bir değişle, sadece bir fikirden, özlemden ibaret kaldığında ahlak kavramının içi boşalır. Dolayısıyla, ahlakın pratik değerinin hangi koşulları bağlı olduğu birinci derecede önemlidir.

Çalışma, gayet geniş bir sahayı ilgilendiren ahlak kavramının çeşitli yönlerine temas etmekle birlikte, esasen bu yönde bir çözüm arayışına dönük olarak kaleme alınmış bulunmaktadır.

Böyle bir amaç için elverişli karşılaştırma ve değerlendirme imkanlarını ararken Filozof Kant’ın geliştirdiği etik kuramının çekim alanının dışında kalmak neredeyse olanaksızdır. Gerçekten, kendisinden sonraki dikkate değer ahlak çalışmalarında bir şekilde aydınlanma Filozofu Kant’ın etkilerini, izlerini bulmak mümkündür. Gördüğü ilgiye bakılırsa insanın şöyle düşünesi gelmektedir: Kant, herkesin özel bir ilgiyle izlemesi için yazılarına mutlaka farklı büyüler serpiştirmiş, bu konuyla ilgili olan herkesi bir şekilde kendisiyle meşgul edecek bir çekim alanı oluşturmayı istemiş olmalıdır. Neredeyse, bütün batı düşüncesini damıtarak büyük bir maharetle iki ana kola ayıran filozof Kant, zekasını daha büyük bir istekle, tutarlı bir ahlak sisteminin inşası için kullanmaya yöneltmiş, geliştirdiği ahlak düşüncesi kısa sürede bütün dünyanın ilgisini çekmiştir.

Hangi sınırlar içinde bu çalışmayı ele alacağımızı bir miktar daha billurlaştırmamız gerekirse; bu çalışma ile, yalan söyleme, açık haksızlık yapma, ahdini yerine getirmeme gibi ilk akla gelen ahlaksızlık kategorileri üzerinde bazı mülahazalar sunma amacı güdülmemektedir. İnsanlık tarihindeki, bir yandan yasal düzenlemeler diğer yandan da kınama, toplumdan tecrit gibi yaptırımlarla insan davranışlarını dıştan kontrol etmeye yönelik araçların önemini ve gerekliliğini tartışmaya bile gerek yoktur. Fakat, doğruluk ve hakkaniyete ulaşma bağlamında ahlakın değeri, yasa ve diğer araçlardan farklı bir boyut ve değerdedir.

Yazan : Şükrü NİŞANCI
Bu yazı dergimizin 9. sayisinda (KASIM 2002) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 3594 kez okunmustur.

  Amerikan Örneklemi Işığında Kamu Alanında Bilginin İnternet İle Sunumu ve Önündeki Tehlikeler

Abstract

Networked information systems are being rapidly adopted by governments and businesses worldwide to improve communications, operational control, and – ultimately – competitiveness. Reliance on these systems, especially where the Internet exists as the primary infrastructure, is likely to increase. It gives a complex technical and political task for nations and their commercial enterprises to protect information assets and ensure that critical operations continue even if attacked. Governments to give an answer to attacks for safeguarding information and critical infrastructures Besides the technological challenges, the legal issues involved as they cross multiple geographical and legal boundaries.

Giriş
Yüzyılımız artık internet ve bilgi üzerine yoğunlaşmış insanların çalışma alanında sundukları yenilikler ile kapılarını yeni elektronik dünyaya açmaktadır. Bu durum, kamu sektörünün çağdaş dünyada sürdürülebilirliği için bilgi ve bilginin sunumu noktasında araçlarını yeniden gözden geçirip, bu yeni oluşuma ayak uydurma zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Çalışmamız bu alanda öncü ve en ileri sistemlere sahip Amerikan örneğini ortaya koyup, bir model sunmayı amaçlamaktadır.

Yazan : Güven ŞEKER
Bu yazı dergimizin 9. sayisinda (KASIM 2002) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 2385 kez okunmustur.

  Vergi Hukuku ve Bütçe Politikalarında Vergi Harcaması Olgusu ve Uygulanabilir Etkinliği (İngilizce Özeti İle Birlikte)

Summary: In this paper, the purpose of this study is bring up the implicit of the tax expenditure which are priority based on budgetary policies and determine the applicable effects of the periodic expenditure and the cast conscious of budget proposal. But, first of all, the provision of the tax expenditure effects is become true with the optimal tax in order which is according to the budgetary principles and budgeted expense plan. Therefore, a tax expenditure list is drawn up, both tax expenditure and the budget estimates of revenue must be appraised in prepare estimates for budgeting expense plan.

Özet: Bu makalede çalışmanın amacı, öncelikli olarak bütçe politikalarının kapsamı üzerinde şekillenen vergi harcamaları kavramının içeriğini ortaya koymak ve bütçe tasarısının kabul edilebilir maliyetleri ile dönemsel harcamaların uygulanabilir etkinliğini belirtmektir. Fakat her şeyden önce vergi harcamaları etkisinin şartı, bu olgunun bütçeleme prensipleriyle de uyumlu optimal bir vergi düzenlemesi ve bütçe harcama-maliyet planlarında yer ve ifade bulmasıdır. Dolayısıyla bir vergi harcaması listesi düzenlendiğinde, hem vergi harcamaları ve hem de bütçe gelir tahminleri, bütçe harcama planlarına ilişkin tahmin hazırlıkları kapsamında değerlendirilmelidir.

Yazan : Niyazi ÖZKER
Bu yazı dergimizin 7. sayisinda (EYLÜL 2002) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 1751 kez okunmustur.

  Hizmet Akdinin Bildirimli Feshinde Önel İçinde Gerçekleşen Kıdem Tazminatı Tavan (Üst Sınır) Artışı

KARAR ÖZETİ: Davacı işçiye ihbar tazminatı peşin olarak ödenmediğine göre, ihbar öneli içinde gerçekleşen ve Toplu İş Sözleşmesiyle öngörülen ücret artışından yararlanması ve tazminat hesaplarının buna göre yapılması gerekir. Ne var ki önel içerisinde gerçekleşen kıdem tazminatı tavan artışından yararlanması olanağı bulunmamaktadır.

DAVA: Taraflar arasındaki ihbar ve kıdem tazminatlarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatlarınca istenilmesi ve davalı Avukatınca da duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 25.09.2001 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat .... ile karşı taraf adına Avukat .... geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI:
1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm temyiz itirazlarıyla davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

Yazan : Murat ŞEN
Bu yazı dergimizin 7. sayisinda (EYLÜL 2002) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 3921 kez okunmustur.

  Bütçe Kanunu İle Vergi Kanunlarında Düzenleme Yapılması

Bu çalışmada Bütçe Kanunu ile muhtelif vergi kanunlarında düzenleme yapılmasının anayasa hukuku ve vergi hukuku bakımından mahiyeti ele alınacaktır.

Esasında bütçe kanunu ile vergi kanunlarında düzenleme yapılması hukuki açıdan beklenilir bir durum olmamasına rağmen ülkemizde zaman zaman buna şahit olunmaktadır. Bütçe kanunu ile vergi kanunlarında değişiklik veya düzenleme yapılmasında vergi alanında yasama faaliyetinin gerçekleştirilmesinin güçlüğü ve zaman yönünden uzun bir süreci kapsaması gibi nedenler hükümetleri pratik olarak bu yola itmektedir. Ancak bu gibi düzenlemeler anayasaya aykırılığı gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Nitekim bu konuda Anayasa Mahkemesine intikal edilen itirazlar Anayasa Mahkemesi tarafından, bütçe kanununda vergi kanunlarında yapılan düzenlemelerin aleyhine olarak “yürürlüğünün durdurulması”na ve “iptali”ne karar verilmektedir.

Bu gelişmeler, böylesi düzenlemelerin anayasa hukuku ve vergi hukuku bakımından mahiyetinin irdelenmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu çerçeve içerisinde önce bütçe kavramına ve bütçenin hukuki mahiyetine değinilecektir. Daha sonra anayasada vergi ile ilgili anayasal hükümlere değinilecek ve bütçe kanunu ile vergilendirme alanında düzenleme yapılıp yapılmayacağına bakılacaktır.

Yazan : Gökhan Kürşat YERLİKAYA
Bu yazı dergimizin 6. sayisinda (AĞUSTOS 2002) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 3069 kez okunmustur.


Bulunan Sayfa(lar) : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 44/ 45/ 46/ 47/ 48/ 49/ 50/ 51/ 52/ 53/ 54/ 55/
Site Menu

 
Bu site INTERNETsahibi Int. Hiz. Tarafindan Host Edilmektedir.
Ttec Plus Cep Telefonu Aksesuarı